Göz Altı Morluklarınızdan Kurtulabilirsiniz

Sabah kalkarsınız, aynaya bakarsınız klasik göz altı morluklarını görürsünüz. Herkesin şikayet ettiği bir durumdur. Göz altı morlukları, can sıkıcı, yorgunluk ve mutsuzluk hissi verir. Göz altı morlukları zayıf kan dolaşımı ve vücutta sıvı toplanmasıdır. Göz altı morlukları daima göz çevresinde ten renginizi değiştirir. 20’li yaşları geçen çoğu kadının sorunlarından birisi de göz altlarında beliren morluklardır.

********

Göz altı morluklarına sahip kadınlar iyi uyusalarda yorgun ve halsiz görünürler. Göz altlarındaki koyu bölgelerin sebepleri, az uyuma ve genetiktir. Göz altlarınızdaki morlukların giderilmesi için faydalı bilgiler bulacaksınız. En azından göz altı morluklarının renginin açılmasını yapabilirsiniz. Yüzünüzü Gül suyu ile sürekli yıkamak cildi sağlıklı tutar. Salatalık dilimleri, Nane yaprakları ve düzenli uyku ile göz altlarınızdaki morluklardan kurtulabilirsiniz.

Bu sorunu işe gitmeden veya güne başlamadan önce çabuk çözebilirsiniz. Buzdolabına iki tane kaşık koyup on dakika bekletin. Bu arada yarım santim kalınlığında iki dilim salatalık kesip gözlerinizin üzerine koyun. Salatalık kan dolaşımını etkinleştirir. Salatanın suyundaki  nucize sıvıyla cildin tonunu eşitler. 10 dakika sonra, buzlukta çok soğumuş olan kaşıkları göz altı morluklarınızın üzerine koyun. 10 saniye bekletin ve çekin.
Daha sonra 10 saniye bekleyip kaşıkları tekrar göz altlarınıza koyun. Bu işlemi beş kez tekrarlayın. Böylelikle şişmeleri ve su toplamasını azaltarak morlukları ortadan kaldırmış olacaksınız.

Başka bir yöntemde göz altı morluklarınıza  uygulayabilirsiniz. Büyük salatalığı buzdolabına koyunuz. Salatalığın iyice soğumasını sağlayın. Soğuduktan sonra yarım santim kalınlığında iki tane doğrayın. İki dilim doğranmış kalan salatayı buzdolabına geri koyun. Bu iki salatalık dilimini her göze birer tane gelecek şekilde gözlerinizin üzerine yerleştirin. Salatalık dilimleri ısınmaya başlayınca buzdolabından soğuk iki tane ile yer değiştirin. Bu işlemi 15 dakika kadar devam ettirin. Salatalık cilt iyileştirici mucize bileşenler içermektedir. Soğuk ise kabarmayı azaltır. Cildin görüntüsünü iyileştirir. Salatalık yerine demledikten sonra atmadığınız soğuk siyah çay poşetleri de kullanılabilir.

Göz altı morluklarında Nane yapraklarını kullanabilirsniz. Birkaç tane nane yaprağını ezin. Krem haline gelene kadar karıştırın. Göz altlarınızdaki morlukların üzerine sürün. 15 dakika kadar bekleyin ve soğuk su ile durulayın.

Göz altı morluklarının bir çok sebebi olsa da bunların en başında yetersiz uyku gelmektedir. Günde ortalama 7-8 saat uyumaya özen gösterin. Bu şekilde göz altlarınızdaki koyu bölgeler azalacak ve sağlığınıza olumlu etkide bulunacaktır.

Ayrıca,  Dermatoloğunuza muayene olun. Vitamin A ve retinoik asit içeren krem yazmasını isteyin. Bu kremler geçici olarak göz altı bölgesine kan akışını arttır.  Göz altı  bölgesindeki deri kalınlaşır. Göz altlarındaki gölgeler kaybolur. Soya veya narenciye içerikli cilt beyazlatıcı kremler de göz altlarında kullanılabilir. Düzenli kullanım ile bu tür losyonlar göz altındaki daireleri beyazlatır ve aynı zamanda güneş lekelerini de iyileştirir. Hidrokinon kimyasalı içeren cilt beyazlatma losyonlarından uzak durun. Bunlar göz altları için tahriş edici etkiye sahiptir.

Circles under eyes“. You can get rid of your healthy bruises under the eyes
You getting up in the morning, you look in the mirror, you’ll see the classic bruise under the eyes. Everyone complaining. Choosing, annoying, fatigue and gives the feeling of unhappiness. Choosing poor circulation and fluid in the body. Choosing always changes your skin around the eyes. most women of the 20s are the last one appears in the bruising under the eyes problem. Choosing sleeps with women, they appear tired and sluggish at best. Causes of darker areas under the eyes, little sleep and genetics. Under the eyes of your will find useful information for relief of bruises. At least the color of bruises under the eyes can make the opening. Wash your face with rose water keeps skin healthy. Cucumber slices, mint leaves and regular sleep and you can get rid of bruises in your eyes.

******
To work around this problem before the start of the day to go to work or can resolve quickly. Put two spoons in the freezer for ten minutes. In the meantime, half an inch thick cut two slices of cucumbers on your eyes. Cucumber activates blood circulation. Nucize liquid skin tone the salad. After 10 minutes, the freezer is very cold spoons on top of your choosing. leave for 10 seconds. Then wait 10 seconds, put your bottom over spoons. Repeat this process five times.

Thus reducing the swelling and blisters, you’ll eliminate the bruises. In another you can apply to your bruises under the eyes. Big cucumber in the fridge. Packaging are thoroughly cool down. After cooling, half an inch thick chop two. Put back the remaining two slices of chopped lettuce in the fridge. These two cucumber slices, one on each eye the way that place it on your eyes. Cucumber slices start to heat up cold from the fridge with two. This process continues until 15 minutes. Cucumber skin-healing miracle components. Cold reduces the Frizz. Improves the skin’s appearance. Cucumber instead of steeping black tea bags then you throw can also be used cold.

*#
*#

Choosing you can use Peppermint leaves in. A few mint leaves. Stir until the cream has become. Under the eyes of bruises in your drive. wait 15 minutes, and rinse with cold water. Although a lot of the reason for choosing their inadequate sleep in the first place. Take care not to sleep 7-8 hours per day. In this way under the eyes are dark in your area will decrease and will provide a positive impact to your health.

In addition, Dermatologist, be examined. Contains vitamins A and Retinoic acid cream, ask her to write. These creams will temporarily increase the flow of blood to the area under the eyes. The skin under the eyes become solid. Under the eyes shadows are lost. Soy or citrus-infused skin whitening creams can be used under the eyes. With this kind of regular use lotions whiten and also under the eyes circle the sun spots also. Avoid skin whitening lotion that contains the chemical hydroquinone. These are under the eyes to the irritant effect.

Вы можете избавиться от вашего здорового синяки под глазами
Вы получаете в утре, вы смотрите в зеркало, вы увидите классические синяки под глазами. Все жалуются. Выбор, раздражает, усталость и дает ощущение несчастья. Выбор плохой циркуляции и жидкости в организме. Выбор всегда изменяет вашу кожу вокруг глаз. Большинство женщин 20-е годы, что последний появляется в синяков под глазами проблемы. Выбор спит с женщинами, они появляются усталым и вялым в лучшем случае. Причины более темные области под глазами, мало сна и генетики. Под глазами вашей воли найти полезную информацию для облегчения кровоподтеки. По крайней мере цвет синяки под глазами может сделать открытие. Вымойте лицо с розовой водой сохраняет кожу здоровой. Ломтики огурца, листья мяты и регулярный сон и вы можете избавиться от ушибов в ваших глазах.

#*#*

Чтобы обойти эту проблему, перед началом дня, чтобы идти на работу или может решить быстро. Положите две ложки в морозилку на 10 минут. Тем временем половину дюйма толщиной вырезать два ломтика огурцов на ваших глазах. Огурец активизирует кровообращение. Nucize жидкие кожи тон салат. Через 10 минут морозильной камеры является очень холодная ложки на верхней части вашего выбора. Оставьте на 10 секунд. Затем подождите 10 секунд, положить дно ложки. Повторите этот процесс пять раз. Таким образом уменьшая отек и пузыри, вы будете устранить синяки.

В другой можно применить к синяки под глазами. Большой огурец в холодильнике. Упаковка полностью остыть. После охлаждения, половину дюйма толщиной измельчите 2. Положите обратно на оставшиеся два кусочка нарезанного салата в холодильнике. Эти два огурца ломтики, один на каждый глаз таким образом, чтобы поместить его на ваших глазах. Ломтики огурца начинают тепло холода из холодильника с двумя. Этот процесс продолжается до 15 минут. Огурец компоненты чудо исцеления кожи. Холод уменьшает кудри. Улучшает внешний вид кожи. Огурец вместо вымачивать черный чай в пакетиках, то вы бросаете также может быть использован холодной.

Выбор вы можете использовать листья мяты. Немного мяты листья. Перемешать до тех пор, пока крем стал. Под глазами синяки в вашем приводе. Подождите 15 минут и промойте холодной водой. Хотя много причин для выбора их недостаточный сон в первую очередь. Будьте осторожны, не спать 7-8 часов в день. Таким образом, под глазами, темные в вашем районе будет уменьшаться и будет оказывать позитивное воздействие на ваше здоровье.

Кроме того дерматолог, изучить. Содержит витамины А и ретиноевой кислотой Крем, попросите ее написать. Эти кремы будут временно увеличить поток крови к области под глазами. Кожа под глазами становятся твердыми. Под глазами тени будут потеряны. Сои или цитрусовых infused кожи, отбеливание кремы можно использовать под глазами. С такого рода регулярное использование лосьоны для отбеливания и также под глазами объезжают солнце пятна также. Избегайте лосьон отбеливания кожи, который содержит химические гидрохинон. Они находятся под глазами раздражающее действие.

Sie können Ihre gesunde blaue Flecken unter den Augen loswerden
Sie morgens aufstehen, sehen Sie in den Spiegel, du wirst sehen, die klassischen Beule unter den Augen. Alle Klagen. Die Auswahl, ärgerlich, Ermüdung und gibt das Gefühl des Unglücklichseins. Wählen schlecht durchblutet und Flüssigkeit im Körper. Wahl immer ändert sich Ihre Haut um die Augen. die meisten Frauen der 20er Jahre sind die letzten erscheint in der Blutergüsse unter den Augen-Problem. Wählen schläft mit Frauen, erscheinen sie müde und träge am besten. Ursachen für dunklere Bereiche unter den Augen, wenig Schlaf und Genetik. Unter die Augen deines Willens finden Sie nützliche Informationen zur Linderung von Prellungen. At kann zumindest die Farbe des blauen Flecken unter den Augen machen. Waschen Sie Ihr Gesicht mit Rosenwasser hält die Haut gesund. Gurkenscheiben, Minze und regelmäßigen Schlaf und Sie können Blutergüsse in deinen Augen loszuwerden.

#
#

Sie umgehen dieses Problem vor dem Start des Tages zu gehen zu arbeiten oder zu schnell beheben können. Legen Sie zwei Löffel für zehn Minuten in den Gefrierschrank. In der Zwischenzeit schneiden einen halben Zoll dick zwei Scheiben Gurken auf die Augen. Gurke aktiviert den Blutkreislauf. Nucize liquid Hautton der Salat. Nach 10 Minuten ist der Gefrierschrank sehr kalte Löffel am Anfang Ihrer Wahl. lassen Sie für 10 Sekunden. Dann warten Sie 10 Sekunden, Ihre Unterseite über Löffel. Wiederholen Sie diesen Vorgang fünfmal. So reduzieren die Schwellung und Bläschen, werde Sie die blauen Flecken beseitigen.

In einem anderen können Sie auf Ihre blauen Flecken unter den Augen anwenden. Große Gurke in den Kühlschrank stellen. Verpackungen sind gründlich abkühlen. Nach dem Abkühlen einen halben Zoll dick hacken zwei. Stellen Sie die verbleibenden zwei Scheiben gehackten Salat zurück in den Kühlschrank. Diese zwei Gurkenscheiben, einer auf jedem Auge die Art und Weise, die es auf die Augen legen. Gurkenscheiben beginnen zu kalt aus dem Kühlschrank mit zwei erwärmen. Dieser Vorgang wiederholt sich bis zu 15 Minuten. Gurke Haut Heilung Wunder Komponenten. Kälte reduziert die Frizz. Verbessert das Aussehen der Haut. Gurke statt weichen schwarzen Teebeutel, dann Sie werfen kann auch kalt verwendet.

Wählen Sie können Pfefferminzblätter in. Ein paar Minze Blätter. Rühren Sie, bis die Creme geworden ist. Unter den Augen von Prellungen in Ihr Laufwerk. warten Sie 15 Minuten und mit kaltem Wasser abspülen. Obwohl ein Großteil der Grund für die Wahl ihrer unzureichenden Schlafes an erster Stelle. Achten Sie darauf, nicht 7-8 Stunden pro Tag schlafen. Auf diese Weise unter den Augen sind dunkel in Ihrer Nähe wird zu verringern und bieten einen positiven Einfluss auf Ihre Gesundheit.

Darüber hinaus Dermatologen, untersucht werden. Enthält Vitamin A und Retinoic saure Sahne, bitten Sie sie, zu schreiben. Diese Cremes erhöht vorübergehend den Blutfluss in den Bereich unterhalb der Augen. Die Haut unter den Augen werden solide. Unter den Augen sind Schatten verloren. Soja oder Zitrusfrüchte infundiert Hautaufheller Cremes kann unter den Augen verwendet werden. Mit dieser Art des regelmäßigen Konsums Lotionen aufhellen und auch unter den Augen der Sonnenflecken auch Kreis. Vermeiden Sie Haut Whitening Lotion, die die chemische Hydrochinon enthält. Diese werden unter den Augen, die reizende Wirkung.

يمكنك الحصول على التخلص من الخاص بك رضوض صحية تحت أعين
يمكنك الحصول على ما يصل في الصباح، يمكنك ننظر في المرأة، سترى كدمة الكلاسيكية تحت العينين. الجميع يشكو. اختيار، مزعج، والتعب ويعطي الإحساس بالتعاسة. اختيار ضعف الدورة الدموية والسوائل في الجسم. اختيار دائماً تغيير الجلد حول العينين. معظم النساء العشرينات آخر يظهر في كدمات تحت أعين المشكلة. اختيار ينام مع المرأة، تظهر متعبا وبطيئاً في أحسن الأحوال. أسباب المناطق الداكنة تحت العينين والنوم القليل وعلم الوراثة. تحت أعين الخاص بك وسوف تجد معلومات مفيدة لتخفيف الكدمات. في جعل أقل لون الكدمات تحت الأعين فتح. أغسل وجهك بماء الورد تبقى البشرة صحية. شرائح الخيار وأوراق النعناع والنوم العادية ويمكنك التخلص من كدمات في عينيك.

######

للتغلب على هذه المشكلة قبل بدء يوم للذهاب إلى العمل أو يمكن حلها بسرعة. وضع الملاعق اثنين في الثلاجة لمدة عشر دقائق. وفي الوقت نفسه، قطع نصف بوصة سميكة شريحتين من الخيار على عينيك. خيار تنشيط الدورة الدموية. نوسيزي لون البشرة السائل السلطة. وبعد 10 دقائق، وهو الثلاجة الملاعق الباردة جداً على قمة اختيارك. إجازة لمدة 10 ثوان. ثم انتظر 10 ثوان، وضع أسفل الخاص بك أكثر من الملاعق. كرر هذه العملية خمس مرات. وبالتالي تقليل التورم وبثور، عليك إزالة الكدمات.

في مكان آخر يمكنك تطبيق على الخاص بك كدمات تحت العينين. خيار كبير في الثلاجة. يتم تغليف يبرد تماما. وبعد التبريد، ختم نصف بوصة سميكة اثنين. إعادة وضع شريحتين المتبقية من الخس مقطعة في الثلاجة. هذه شرائح خيار اثنين، واحد لكل العين بالطريقة التي وضعها على عينيك. شرائح خيار بدء تسخين الباردة من الثلاجة مع اثنين. وتستمر هذه العملية حتى 15 دقيقة. الخيار مكونات معجزة شفاء الجلد. يقلل الباردة الشعر المجعد. يحسن مظهر الجلد. يمكن أيضا أن يكون خيار بدلاً من التنقيع أكياس الشاي الأسود ثم رمي المستخدمة الباردة. يمكنك اختيار استخدام أوراق النعناع في. منت بضع أوراق. يقلب حتى أصبح الكريم. تحت أعين كدمات في محرك الأقراص الخاص بك. الانتظار 15 دقيقة، ويشطف بالماء البارد.
على الرغم من أن الكثير من سبب اختيار نومهم غير كافية في المقام الأول. الحرص على عدم النوم 7-8 ساعات في اليوم الواحد. وبهذه الطريقة تحت الأعين مظلمة في منطقتك سوف تنخفض وسوف توفر لها تأثير إيجابي على صحتك.
وباﻹضافة إلى ذلك، دراسة الأمراض الجلدية،. يحتوي على فيتامينات أ، وكريم حمض الريتينويك، أَسْأَلُهَا أن يكتب. هذه الكريمات سوف مؤقتاً زيادة تدفق الدم إلى منطقة تحت العينين. الجلد تحت العيون تصبح متصلة. تحت الأعين تضيع الظلال. ويمكن استخدام فول الصويا أو الجلد التي غرست أشجار الحمضيات تبييض الكريمات تحت العينين. مع هذا النوع من الاستخدام المنتظم المستحضرات تبييض وأيضا تحت نظر دائرة بقع الشمس أيضا. تجنب محلول تبييض البشرة يحتوي على الهيدروكينون الكيميائية. هذه تحت العينين لتأثير مهيجة.

Vous pouvez vous débarrasser de votre bonne santés ecchymoses sous les yeux
Vous lever le matin, vous regardez dans le miroir, vous verrez l’ecchymose classique sous les yeux. Tout le monde se plaindre. Choisir, ennuyeux, la fatigue et donne le sentiment de malheur. Choisir la mauvaise circulation et fluide dans le corps. Choisir toujours change la peau autour des yeux. la plupart des femmes des années 20 sont que le dernier d’entre eux apparaît dans la meurtrissure sous le problème d’yeux. Choix de couchages avec les femmes, elles apparaissent fatigué et morose au mieux. Causes des zones plus sombres sous les yeux, peu de sommeil et de la génétique. Sous les yeux de votre volonté trouver des informations utiles pour le soulagement des ecchymoses. Au moins la couleur des ecchymoses sous les yeux peut faire l’ouverture. Lavez votre visage avec de l’eau de rose garde la peau saine. Tranches de concombre, feuilles de menthe et un sommeil régulier et vous pouvez vous débarrasser des ecchymoses dans vos yeux.

**

Pour contourner ce problème avant le début de la journée pour aller travailler ou peut résoudre rapidement. Mettre deux cuillères au congélateur pendant dix minutes. En attendant, un demi-pouce d’épaisseur Coupez deux tranches de concombre sur vos yeux. Concombre active la circulation sanguine. Nucize liquide teint la salade. Après 10 minutes, le congélateur est très froids cuillères sur le dessus de votre choix. Laissez pendant 10 secondes. Puis attendez 10 secondes, mis les fesses sur les cuillères. Répéter l’opération cinq fois. Ce qui réduit l’enflure et les cloques, vous allez éliminent les meurtrissures.

Dans un autre, vous pouvez appliquer à vos ecchymoses sous les yeux. Gros concombre dans le frigo. Emballages sont complètement refroidir. Après refroidissement, un demi-pouce d’épaisseur hacher deux. Remettre les deux autres tranches de laitue hachée dans le réfrigérateur. Ces tranches de deux concombre, un dans chacun des yeux la façon dont les placer sur vos yeux. Tranches de concombre commencent à chauffer de froid dans le réfrigérateur avec deux. Ce processus se poursuit jusqu’à 15 minutes. Composants de miracle de guérison peau concombre. Froid réduit les frisottis. Améliore l’aspect de la peau. Concombre au lieu de trempage des sachets de thé noir puis vous jetez peut également être utilisé froid.

Choisir, vous pouvez utiliser des feuilles de menthe poivrée dans. Quelques feuilles de menthe. Remuer jusqu’à ce que la crème est devenue. Sous les yeux des ecchymoses dans votre lecteur. attendre 15 minutes et rincer à l’eau froide. Bien que beaucoup de la raison du choix de leur manque de sommeil en premier lieu. Prendre soin de ne pas pour dormir 7-8 heures par jour. De cette façon sous les yeux sont sombres dans votre région diminuera et fournira un impact positif pour la santé.

En outre, l’examen Dermatoloğunuza. Contient des vitamines A et crème acide rétinoïque, demandez-lui d’écrire. Ces crèmes augmentera temporairement la circulation du sang vers la zone sous les yeux. La peau sous les yeux ne deviennent sérieux. Sous les yeux les ombres sont perdus. Soja ou crèmes blanchissantes pour la peau agrumes infusé peut être utilisée sous les yeux. Avec ce genre d’utilisation régulière, lotions blanchissent et également sous les yeux entourer les taches du soleil aussi. Éviter la lotion de blanchiment de peau qui contient de l’hydroquinone chimique. Voici sous les yeux à l’effet irritant.

Usted puede deshacerse de sus saludables hematomas debajo de los ojos
Levantarse por la mañana, ves en el espejo, verá el clásico hematoma debajo de los ojos. Todo el mundo quejarse. Elegir, molesto, la fatiga y da la sensación de infelicidad. Elección de mala circulación y el líquido en el cuerpo. Elegir siempre cambia su piel alrededor de los ojos. mayoría de las mujeres de los años 20 es que la última aparece en los hematomas bajo el problema de ojos. Elegir personas con las mujeres, aparecen en el mejor cansado y lento. Causas de áreas más oscuras bajo los ojos, poco sueño y genética. Bajo los ojos de su voluntad de encuentran información útil para el alivio de golpes. Al menos el color de los moretones debajo de los ojos puede hacer la apertura. Lavate la cara con agua de rosas mantiene la piel sana. Rodajas de pepino, hojas de menta y sueño regular y usted puede deshacerse de moretones en los ojos.

Para solucionar este problema antes de comenzar el día para ir a trabajar o puede resolver rápidamente. Poner dos cucharas en el congelador durante diez minutos. Mientras tanto, media pulgada de grosor corta dos rodajas de pepinos en los ojos. Pepino activa la circulación sanguínea. Nucize el tono de piel líquida la ensalada. Después de 10 minutos, el congelador es cucharas muy fríos en la cima de su elección. deje durante 10 segundos. Espere 10 segundos, ponga su fondo sobre cucharas. Repita este proceso cinco veces. Reduciendo así la hinchazón y las ampollas, a eliminar las contusiones.

En otro se puede aplicar a sus moretones debajo de los ojos. Gran pepino en la nevera. Empaquetado son enfriar completamente. Después de enfriar, media pulgada de grosor cortar dos. Devolver las restantes dos rebanadas de Lechuga picada en la nevera. Estas rodajas de dos pepino, uno en cada ojo de la forma en que se coloca sobre los ojos. Rodajas de pepino comienzan a calentar el frío de la nevera con dos. Este proceso continúa hasta 15 minutos. Componentes del milagro de pepino-cicatrización de la piel. Frío reduce el Frizz. Mejora la apariencia de la piel. Pepino en lugar de empapar las bolsitas de té negro y luego le tiran también se puede utilizar frío. Elegir te puede usar hojas de menta en. Algunas hojas de menta. Revolver hasta que se ha convertido en la crema. Debajo de los ojos de hematomas en la unidad. Espere 15 minutos y enjuague con agua fría.

Aunque mucha de la razón para elegir en primer lugar su sueño insuficiente. Tenga cuidado de no para dormir 7-8 horas por día. De esta manera debajo de los ojos son de color oscuro en el área disminuirá y ofrecerá un impacto positivo para la salud.

Además, el examen de Dermatoloğunuza. Contiene vitaminas A y la crema de ácido retinoico, pídele que escriba. Estas cremas aumentarán temporalmente el flujo de sangre a la zona debajo de los ojos. La piel debajo de los ojos se convierten en sólidos. Debajo de los ojos, las sombras se pierden. Soja o infusión de cítricos cremas para blanquear la piel puede usarse debajo de los ojos. Con este tipo de uso regular lociones blanquean y también debajo de los ojos del círculo las manchas de sol también. Evitar la loción para blanquear la piel que contiene hidroquinona química. Estas son bajo la mirada al efecto irritante.

Você pode se livrar de seus machucados saudáveis sob os olhos

Você acordar de manhã, você olha no espelho, você verá o hematoma clássico sob os olhos. Toda a gente a queixar-se. Escolher, irritante, fadiga e dá a sensação de infelicidade. Escolhendo a má circulação e o líquido no corpo. Escolhendo sempre muda sua pele ao redor dos olhos. a maioria das mulheres dos anos 20 é a última que aparece no hematoma sob o problema de olhos. Escolhendo dorme com mulheres, eles aparecem cansado e lento na melhor das hipóteses. Causas de áreas mais escuras sob os olhos, pouco sono e genética. Sob os olhos da tua vontade encontrar informações úteis para o alívio de hematomas. Pelo menos a cor das nódoas negras sob os olhos pode fazer a abertura. Lave o rosto com água de rosas mantém a pele saudável. Fatias de pepino, folhas de hortelã e sono regular e você pode se livrar de hematomas em seus olhos.

********

Para contornar esse problema, antes do início do dia para ir trabalhar ou pode resolver rapidamente. Coloque duas colheres no congelador por dez minutos. Entretanto, meia polegada de espessura corte duas fatias de pepino sobre os olhos. Pepino ativa a circulação sanguínea. Tom de pele líquida Nucize a salada. Após 10 minutos, o congelador é colheres muito frias em cima de sua escolha. Deixe por 10 segundos. Em seguida, aguarde 10 segundos, coloque seu fundo sobre colheres. Repita este processo 5 vezes. Reduzindo o inchaço e bolhas, você vai eliminar os hematomas.

Em outro, você pode aplicar a suas nódoas negras sob os olhos. Grande pepino na geladeira. Embalagens são arrefecer completamente. Após arrefecimento, meia polegada de espessura cortar dois. Coloca de volta as restantes duas fatias de alface picada na geladeira. Essas fatias de dois pepino, um em cada olho assim como colocá-lo em seus olhos. Fatias de pepino começam a aquecer o frio da geladeira com dois. Este processo continua até 15 minutos. Componentes de milagre cicatrização da pele de pepino. Frio reduz o Frizz. Melhora a aparência da pele. Pepino em vez de molhagem sacos de chá preto, então você jogar também pode ser usado a frio.

Escolha você pode usar as folhas de hortelã-pimenta no. Algumas folhas de hortelã. Mexa até que tornou-se o creme. Sob os olhos de contusões em sua unidade. Espere 15 minutos e enxágue com água fria. Embora muitos o motivo para a escolha de seu sono inadequado em primeiro lugar. Tome cuidado para não dormir 7-8 horas por dia. Desta forma, sob os olhos são escuros em sua área irá diminuir e proporcionará um impacto positivo para a sua saúde.

Além disso, o exame de Dermatoloğunuza. Contém vitaminas A e creme de ácido retinoico, pede-lhe para escrever. Esses cremes temporariamente irão aumentar o fluxo sanguíneo para a área sob os olhos. A pele sob os olhos tornam-se sólidos. Sob os olhos sombras são perdidas. Soja ou cremes de clareamento da pele citros-infundido pode ser usada sob os olhos. Com esse tipo de uso regular loções branquinhos e também sob os olhos do círculo as manchas de sol também. Evite loção de clareamento da pele que contém hidroquinona a química. Estas são sob os olhos para o efeito irritante.

你可以擺脫你健康的傷痕,在眾目睽睽之下

你早上起床,你照照鏡子,你會看到經典的傷痕,在眾目睽睽之下。每個人都抱怨。選擇,煩人,疲勞和給人的感覺不快樂。選擇身體血液迴圈不良和流體。總是選擇更改你眼睛周圍的皮膚。20 多歲的女性最是最後一個出現青紫下眼睛問題。他們選擇與女人睡覺,充其量出現疲倦和緩慢。暗區下眼睛,小小的睡眠和遺傳學的原因。下的眼睛你會找到有用的資訊,為救濟的瘀傷。At 的眼睛下方的瘀傷的最小顏色能讓開幕。洗臉用玫瑰水,保持皮膚健康。黃瓜片、 薄荷葉和有規律的睡眠,你可以擺脫的瘀傷在你的眼睛。

******

要變通解決此問題開始前的一天去工作或可以迅速地解決。十分鐘在冰箱裡放兩勺。同時,半寸厚切兩片黃瓜上你的眼睛。黃瓜啟動血液迴圈。Nucize 液體皮膚色調的沙拉。10 分鐘後,冰箱是很冷的勺子在你選擇。離開 10 秒鐘。等待 10 秒鐘,然後,把你的屁股放在勺子。此過程重複五次。從而減少腫脹和水泡,你就會消除身上的傷痕。

在另一個你可以適用于你在眾目睽睽之下的傷痕。放在冰箱裡的大黃瓜。包裝是徹底冷靜下來。冷卻後,有半英寸厚砍兩個。放在冰箱裡放回切碎生菜剩餘兩片。這些兩個黃瓜片,每一眼的方式,將它放在你的眼睛。黃瓜片開始升溫冷從冰箱裡有兩個。這個過程繼續直到 15 分鐘。黃瓜皮膚癒合奇跡元件。冷減少毛躁。可以改善皮膚的外觀。而不是泡紅茶袋,然後你把扔黃瓜也可以用冷。

選擇你可以使用薄荷葉。一些薄荷葉。攪拌,直到奶油已成為。根據您的磁碟機的瘀傷眼睛。等待 15 分鐘,用冷水沖洗。 雖然放在第一位選擇他們睡眠不足的原因很多。小心不要睡 7-8 個小時每一天。以這種方式在眾目睽睽之下是深色的您所在地區將降低,將提供對你的健康的積極影響。

此外,Dermatoloğunuza 考試。含有維生素 A 和視黃酸霜,問她要寫。這些面霜會暫時增加在眾目睽睽之下區域血的流量。 眼睛下方的皮膚變成了固體。在眾目睽睽之下陰影都將丟失。大豆或柑橘注入皮膚美白麵霜可以用眼睛下。經常使用這種乳液美白,還在眾目睽睽之下圈太陽斑也。避免皮膚美白乳液包含化學氫醌。這些都是根據眼睛的刺激作用。

आप आंखों के नीचे अपने स्वस्थ चोट के निशान से छुटकारा कर सकते हैं

तुम सुबह में हो रही है, तुम आईने में देखो, तुम क्लासिक खरोंच आंखों के नीचे देखता हूँ। हर कोई शिकायत। थकान चुनना, गुस्सा, और दुख की भावना देता है। गरीब संचलन और तरल पदार्थ शरीर में चुनने। हमेशा का चयन आपकी आंखों के आसपास त्वचा बदल जाता है। 20s की अधिकांश महिलाएं हैं पिछले एक में जोरदार आंखों समस्या के अंतर्गत प्रकट होता है। महिलाओं के साथ सोता चुनने के लिए, वे सबसे अच्छा में थक गया और सुस्त दिखाई देते हैं। आँखें, कम नींद और आनुवंशिकी के नीचे काले क्षेत्रों के कारण। के तहत अपनी मर्जी की आँखों के घाव की राहत के लिए उपयोगी जानकारी मिल। At कम से कम रंग आंखों के नीचे घाव का उद्घाटन कर सकते हैं। गुलाब जल के साथ अपना चेहरा धो त्वचा स्वस्थ रहती है। ककड़ी स्लाइसें, टकसाल के पत्तों और नियमित रूप से नींद और आप के घाव अपने आँखों में से छुटकारा मिल सकता।

जाने के लिए दिन की शुरुआत करने से पहले इस समस्या के आसपास काम करने के लिए काम करते हैं या जल्दी हल कर सकते हैं। दो चम्मच दस मिनट के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया। बीच में, आधा इंच मोटी अपनी आंखों पर खीरे के दो स्लाइस काट। खीरा रक्त परिसंचरण सक्रिय करता है। Nucize तरल त्वचा टोन सलाद। 10 मिनट के बाद, फ्रीजर बहुत ठंडा चम्मच आपके चुनने के शीर्ष पर है। 10 सेकंड के लिए छोड़ दें। उसके बाद 10 सेकंड प्रतीक्षा करें, अपने तल पर चम्मच डाल दिया। इस प्रक्रिया को पांच बार दोहराएँ। इस प्रकार की सूजन और छाले को कम करने, आप चोट के निशान को समाप्त करेंगे।

##*##*

दूसरे में आपको आंखों के नीचे अपने घाव करने के लिए लागू कर सकते हैं। फ्रिज में बड़ी ककड़ी। पैकेजिंग नीचे अच्छी तरह से शांत कर रहे हैं। ठंडा करने के बाद, आधा इंच मोटी काट दो। वापस फ्रिज में कटा सलाद पत्ता के शेष दो स्लाइस डाल दिया। इन दो ककड़ी स्लाइस, प्रत्येक पर एक नेत्र तरीका है कि उसे अपनी आंखों पर रखें। ककड़ी स्लाइसें दो साथ फ्रिज से ठंडा गर्म करने के लिए प्रारंभ करें। 15 मिनट तक यह प्रक्रिया जारी है। खीरा त्वचा चिकित्सा चमत्कार घटकों। ठंड घुंघराले बाल कम कर देता है। त्वचा की उपस्थिति में सुधार करता है। आप फेंक तो काली चाय बैग steeping के बजाय खीरा भी हो सकता है ठंड का उपयोग किया।

आप का चयन पुदीना की पत्तियों में उपयोग कर सकते हैं। कुछ पत्ते पुदीने की। हलचल जब तक क्रीम बन गया है। आपके ड्राइव में घाव के आंखों के नीचे। 15 मिनट तक प्रतीक्षा करें, और ठंडे पानी से कुल्ला। यद्यपि पहली जगह में अपनी अपर्याप्त नींद का चयन के लिए कारण का एक बहुत। प्रतिदिन 7-8 घंटे की नींद नहीं देखभाल करने के लिए। इस तरह आंखों के नीचे अंधेरा में कर सकते हैं अपने क्षेत्र में कमी होगी और आपके स्वास्थ्य के लिए एक सकारात्मक प्रभाव प्रदान करेगा।

इसके अलावा, Dermatoloğunuza परीक्षा। विटामिन ए और को Retinoic एसिड क्रीम, जिसमें उसे लिखने के लिए पूछना। ये क्रीम अस्थायी रूप से आंखों के नीचे इस क्षेत्र के लिए रक्त के प्रवाह में वृद्धि होगी। आंखों के नीचे त्वचा ठोस हो। आंखों के नीचे छाया खो रहे हैं। सोया या नींबू-संचार त्वचा whitening क्रीम आंखों के नीचे किया जा सकता। इस तरह नियमित रूप से इस्तेमाल के साथ लोशन को निखारने में सहायक और भी आंखों के नीचे सूर्य धब्बे भी वृत्त। त्वचा whitening लोशन जिसमें रासायनिक उदकुनैन से बचें। ये अड़चन प्रभाव के लिए आंखों के नीचे हैं।

******

ferhan bala

Hayata faydali olmak, Hayatta Mutlu olmaktir.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Paylaş
Paylaş