Dut Cildi daha Gençleştirir ve Cilt Sağlığına Faydalıdır..

Dut Cildi daha Gençleştirir ve Cilt Sağlığına Faydalıdır..

Dut meyvasının çok meyve, sebze gibi cilt sağlığında katkıda vardır. Özellikle cilt sağlığında ,inanılmaz katkıda bulunur. Dut meyvasının cilt sağlığına faydalaları hakkında çok detaylı makaleler yayınlanmıştı. Dut meyvasının etkili antioksidan içerdiğinden dolayı cilt sağlığına çok geniş yelpaza de fayda sağlamaktadır. Dut meyvasının cild gençleşmesinde ve nemlenmesinde dışında cildin temizlenmesini sağlar. Dut yaprakları cilt hastalıklarının tedavisinde eski tarihlerden beri kullanılmaktadır. Aşırı kuru ciltler için, zeytinyağı ile dut meyvasının yaprağını karıştırıp, sorunun kökünden halledilmesine ciddi anlamda katkıda olacaktır. Bu özelliği sayesinde det meyvasının çok hastalığın tedavisinde ve aynı zamanda cilt sağlığı bakımında malzemerinin yapımında kullanılmaktadır.

Young smiling woman with cosmetic cream on a pretty fresh face - isolated on white

”Dut, antosiyanin,, flavonoidler, lutein, zeaksantin, B karoten ve A karoten açısından oldukça zengindir. Kalsiyum, demir, B1, B2 ve C vitamini yönünden zengin olan dutun birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir.” Beyaz Dut, ateş düşürücü ve idrar söktürücü (diüretik) etkiye sahiptir. Kara duttan elde edilen şurubun ise ağız ve boğaz hastalıklarında olumlu etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Eskiden beri geleneksel olarak ilaç ve tedavi amaçlı kullanılan dut, özellikle mantar ve saçkıran hastalıklarının tedavisinde kullanılmıştır.

cilt-bakimi

Dutun kendine has tadı ve şekli dışında, zengin besin maddeleri içerir. Bu besin maddelerinin sağlık açısından çok faydası vardır. Perotein açısından çok zengindir. Ayrıca A vitamini, E vitamini, Cvitamini ve K vitamini açısından dut oldukça zengindir. Ayrıca dut Kalsiyum, demir, folat, tiamin, nisain kaynağıdır. Dut ağacının yaprakları ipek böcekleri için zengin besinler içerir. Beyaz dut, dutgiller familyasından anavatanı doğu Asya olan hızlı büyüyen 15–20 m’ye kadar boylanabilen orta büyüklükte bir dut türü. Kalın dallı, geniş tepeli bir ağaçtır. Uç tomurcuğu pseudoterminal, yan tomurcuğu kızıl kestane renklidir. Siyah renkli dutların esas yetişme alanı Güneybatı Asya’dır. Kırmızı renkli dutların esas yetişme alanı ise Kuzey Amerika bölgesidir. Ama, siyah, kırmızı ve beyaz dut, Avrupa’nın güneyinde, Orta Doğu’da, Afrika’nın kuzeyinde ve Hint Yarımadası’nda yayılım göstermektedir. “Bilimsel adı Morus albadır. Takson basamağı Türdür. Üst sınıfı Morus’dur.”

UYARI :
Hastaliklari teşhis, tedavi etmek 1219 sayılı Tababet Kanunu’na göre sadece hekimlerimizin görevidir. Bu web sitesinde yer alan bilgiler sağlıklı ve faydali yaşama hakkında tavsiye niteliğinde olup paylaşımlar ve konularımız tavsiye ettiğimiz ürünlerimiz ilaç değil, faydali yaşama besin destek ürünleridir. Tedavi veya doktor tedavisi yerine geçmez. Paylaşılan metinlerde ve  Kürlerin içerisinde geçen bitkilerin kullanımından önce, adı geçen bitkilere alerjiniz olup olmadığını kontrol ettirdikten sonra kullanmanız tavsiye olunur.  Hayata sağlıklı, afiyet içinde,  topluma ve kendinize faydalı yaşamanız dileklerimizle..

health-benefits-of-mulberries55

 
———

loading…———
 

The benefit to the health of the skin and Rejuvenates the skin of Mulberry.
A lot of fruit and vegetables as well as skin health of Mulberry. Especially skin health contributes to amazing. Even Mulberry are very detailed article about skin health benefits. Mulberry is also effective for skin health because it contains antioxidants, a wide range of benefits. Mulberry to be skin rejuvenation and humidity provides cleaning of the skin on the outside of the supply. Mulberry leaves have been used to treat skin diseases. For extremely dry skin, olive oil mixed with Mulberry leaf halledilmesine from the root of the problem in a serious way. Thanks to this feature, so the treatment of the disease and is also used in skin health care materials.

980x

“Berry, also anthocyanins, flavonoids, lutein, zeaxanthin, B carotene and A rich in carotenes. Calcium, iron, vitamin B1, B2 and C is rich in berries are known to be good for many diseases. ” White mulberry, anti-inflammatory and diuretic (diuretic). Black Mulberry syrup is obtained from mouth and throat diseases are known to have a positive effect. I used to be traditionally used drugs and therapeutic purposes since the mulberry, in particular has been used to treat ringworm fungus and diseases.

mulberries-1

Apart from its unique taste and shape of mulberry, contains rich nutrients. This has many uses of nutrients, in terms of health. Perotein is very rich. In addition, vitamin A, vitamin E, Sherif and vitamin K is quite rich in terms of Mulberry. Moreover dharmadhikari calcium, iron, folate, thiamin, nisain. The leaves of the mulberry tree, silk beetles contains rich for food. White mulberry, native to Eastern Asia, the fastest growing moraceae 15 – up to 20 m length which can be medium-sized Berry type. Thick, broad crested is a tree.
——–
———–

Pseudoterminal bud, Bud of Red chestnut-colored side fly. Black Berry is the main Habitat of Southwest Asia. Red Mulberry is the main Habitat of the North America region. But, black, red and white mulberry, southern Europe, Middle East, Africa and Indian peninsula in the North of propagation. “Is the scientific name Morus alba. Taxon digits Türdür. Top class Morusdur. «

skinbrightner

Verjüngt die Haut mehr und Haut Gesundheit ist Mulberry.
Maulbeere Meyvasının dazu beitragen, die Gesundheit wie viel Frucht der Haut Gemüse. Vor allem an der unglaublichen Hautgesundheit beitragen. Maulbeere Meyvasının Haut gesundheitliche Vorteile hatte sehr ausführliche Artikel über gepostet. Maulbeere Meyvasının profitiert weil es wirksames Antioxidans Hautgesundheit enthält auch breites Spektrum. Maulbeere Meyvasının Hautverjüngung und Feuchtigkeit aus der Haut in bereinigt. Maulbeerblätter sind alte Termine bei der Behandlung von Haut, die Krankheiten verwendet wurden. Übermäßig trockene Haut, wird das Olivenöl von der Wurzel des Problems Meyvasının mit Mulberry Leaf Halledilmesine zu schweren beitragen. Dank dieser Eigenschaft, und auch bei der Behandlung der Krankheit bei Det Meyvasının viel in Materialien für den Bau der Gesundheit der Haut.

8911043_orig

“Berry, Anthocyane, Flavonoide, Lutein, Zeaxanthin, B-Carotin und ein reich an Carotinoiden. Kalzium, Eisen, Vitamin B1, B2 und C ist reich an Beeren sind bekanntlich gut für viele Krankheiten. ” Weiße Maulbeere, entzündungshemmend und harntreibend (Diuretikum). Schwarze Maulbeere Sirup ergibt sich aus Mund und Kehle Krankheiten sind dafür bekannt, einen positiven Effekt haben. Ich war früher traditionell verwendeten Medikamente und therapeutische Zwecke seit der Maulbeere, insbesondere verwendet wurde, um Scherpilzflechte Pilze und Krankheiten zu behandeln

before-and-after-herbal-skin-lightening-soap

Neben seinen einzigartigen Geschmack und die Form der Maulbeere enthält reichhaltige Nährstoffe. Dies hat viele Verwendungen von Nährstoffen, in Bezug auf die Gesundheit. Perotein ist sehr reich. Darüber hinaus ist Sherif, Vitamin A, Vitamin E und Vitamin K sehr reich an Mulberry. Außerdem Dharmadhikari Kalzium, Eisen, Folsäure, Thiamin, Nisain. Die Blätter des Maulbeerbaums, Seide Käfer enthält reiche für Lebensmittel.
——-

loading…——–

Weiße Maulbeere, ursprünglich aus Ostasien, der am schnellsten wachsenden Moraceae 15 – bis zu 20 m Länge, die mittlere Berry Typ sein kann. Dick, ist breit crested ein Baum. Pseudoterminal Knospe, Bud of Red Chestnut-farbigen Seite fliegen. Black Berry ist der Lebensraum von Südwesten Asien. Rote Maulbeere ist der wichtigste Lebensraum der Region Nordamerika. Aber, schwarz, rot und weiße Maulbeere, südliche Europa, Mittlerer Osten, Afrika und indischen Halbinsel im Norden der Vermehrung. “Ist der wissenschaftliche name Morus Alba. Taxon Ziffern Türdür. Die Oberschicht Morus ist.”

kaya_signature_face_therapy_ultra_detox

Польза для здоровья кожи и Rejuvenates кожу шелковицы.
Много фруктов и овощей, а также здоровья кожи шелковицы. Особенно здоровье кожи способствует удивительно. Даже тутовых являются очень подробные статьи о преимуществах здоровья кожи. Шелковицы также эффективен для здоровья кожи, потому что он содержит антиоксиданты, широкий спектр преимуществ. Шелковица для омоложения кожи и влажности обеспечивает очистку кожи на внешней стороне поставки. Листья шелковицы были использованы для лечения кожных заболеваний. Для очень сухой кожи оливковое масло смешивается с Тутовых листьев halledilmesine от корня проблемы серьезным образом. Благодаря этой функции, поэтому лечение заболевания и также используется в медицинских материалов кожи.

beyaz_dut

«Ягода, также антоцианы, флавоноиды, лютеин, зеаксантин, B-каротин и богатая каротинов. Кальций, железо, витамин B1, B2 и C богата ягоды являются, как известно, хорошо для многих заболеваний. ” Шелковица белая, противовоспалительное и мочегонное средство (диуретик). Черный шелковицы сироп получается из рта и заболевания горла, как известно, имеют положительный эффект. Я раньше традиционно используемых препаратов и лечебных целях с шелковицы, в частности используется для лечения стригущего лишая грибков и болезней.

shutterstock_123719365

Помимо уникального вкуса и формы шелковицы содержит богатые питательные вещества. Это имеет много применений питательных веществ с точки зрения здоровья. Perotein очень богат. Кроме того витамин А, витамин Е, Sherif и витамин К довольно богатые с точки зрения шелковицы. Кроме того dharmadhikari кальция, железа, фолиевой кислоты, тиамин, nisain. Листья тутового дерева, шелка жуков содержит богатые для еды. До белой шелковицы, родом из Восточной Азии, быстро растущих тутовые 15 – до 20 м длины, которая может быть среднего размера ягоды типа.
——–
———
Толстая широкая Хохлатые это дерево. Pseudoterminal бутон., Бутон красной каштановых стороне летать. Черная ягода является основной Хабитат Юго-Западной Азии. Red шелковицы является основной средой обитания региона Северной Америки. Но, черный, красный и белый шелковицы, Южная Европа, Ближний Восток, Африка и Индийский полуостров на севере распространения. «Это научное название Morus Альба. Таксон цифры Türdür. Топ-класс Morusdur.»

image094

الفائدة التي تعود على صحة البشرة وجلد التوت ريجوفيناتيس.
وهناك كثير من الفواكه والخضروات، فضلا عن صحة الجلد من التوت. تسهم في صحة الجلد وبخاصة مذهلة. حتى التوت هي المادة مفصلة جداً عن الفوائد الصحية الجلد. التوت أيضا فعالة لصحة الجلد لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة، ومجموعة واسعة من الفوائد. التوت تجديد الجلد والرطوبة يوفر تنظيف الجلد في خارج العرض. استخدمت أوراق التوت لعلاج الأمراض الجلدية. للبشرة شديدة الجفاف، زيت الزيتون مختلطة مع هاليديلميسيني ورقة التوت من جذر المشكلة بطريقة جادة. شكرا لهذه الميزة، حتى العلاج من هذا المرض، ويستخدم أيضا في مواد الرعاية الصحية الجلد.

“بيري وأيضا من الأنثوسيانين، الفلافونويدات، وتين، تين وزياكسانثين، ب كاروتين وغنية في carotenes. الكالسيوم، والحديد، وفيتامين B1، B2 و C وغنية بالتوت معروفة جيدا لكثير من الأمراض. ” الأبيض التوت، المضادة للالتهابات ومدر للبول (مدر للبول). شراب “التوت الأسود” يتم الحصول عليها من الفم وأمراض الحلق معروفة ليكون له أثر إيجابي. لقد اعتادت أن تكون العقاقير المستخدمة تقليديا وأغراض علاجية منذ التوت، لا سيما وقد استخدمت لعلاج الفطريات الفطريات والأمراض.
———-

loading…——–

1397502280291

وبصرف النظر عن طعم فريد وشكل التوت يحتوي على العناصر الغذائية الغنية. هذا وقد يستخدم العديد من المواد الغذائية، فيما يتعلق بالصحة. بيرتين غنية جداً. وباﻹضافة إلى ذلك، فيتامين (أ) وفيتامين (ه)، وشريف وفيتامين كغنيه جداً من حيث التوت. وعلاوة على ذلك دهارماديكاري الكالسيوم، والحديد، وحمض الفوليك، الثيامين، نيسين. ويحتوي على أوراق شجرة التوت، الخنافس الحرير الغنية للغذاء. الأبيض التوت، أصلية في شرق آسيا، مورسيا الأسرع نمواً 15 – تصل إلى طول 20 مترا مما يمكن أن يكون نوع بيري متوسطة الحجم. واسع متوج سميكة، شجرة. بسيودوتيرمينال برعم، “برعم أحمر” اللون كستنائي الجانب الطاير. بلاك بيري هو الموئل الرئيسي “لجنوب غرب آسيا”. التوت الأحمر هو الموئل الرئيسي لمنطقة أمريكا الشمالية. ولكن، الأسود، الأحمر والأبيض التوت، وجنوب أوروبا والشرق الأوسط وشبه الجزيرة الهندية وأفريقيا في الشمال لإكثار. “هو العلمية اسم Morus ألبا. أصنوفة أرقام Türdür. أعلى فئة موروسدور “.

sicky-shutterstock_18821584

L’avantage pour la santé de la peau et Rejuvenates la peau de Mulberry Street.
Beaucoup de fruits et légumes ainsi que santé de la peau de Mulberry Street. La santé de la peau en particulier contribue à l’incroyable. Même Mulberry sont article très détaillé sur les prestations de santé de la peau. Mulberry est aussi efficace pour la santé de la peau car elle contient des antioxydants, un large éventail de prestations. Mûrier, rajeunissement de la peau et l’humidité fournit nettoyage de la peau à l’extérieur de l’approvisionnement. Feuilles de mûrier ont été utilisés pour traiter les maladies de la peau. Pour les peaux très sèches, huile d’olive mélangé avec halledilmesine de feuilles de mûrier depuis la racine du problème d’une manière sérieuse. Grâce à cette fonctionnalité, donc le traitement de la maladie et est également utilisé dans les matériaux de la santé de la peau.

1429349967_karadut111-2

« Berry, également anthocyanes, flavonoïdes, lutéine, zéaxanthine, bêta carotène et une riche en carotènes. Calcium, fer, vitamine B1, B2 et C est riche en baies sont connus pour être bons pour de nombreuses maladies. » Mûrier blanc, anti-inflammatoire et diurétique (diurétique). Sirop de mûrier noir provient de la bouche et les maladies de la gorge sont connus pour avoir un effet positif. J’ai l’habitude d’être des médicaments traditionnellement utilisés et à des fins thérapeutiques depuis le mûrier, a notamment été utilisé pour traiter les maladies et le champignon de la teigne.

Mis à part son goût unique et la forme de mulberry Street, contient des nutriments riches. Cela a beaucoup d’utilisations des éléments nutritifs, en matière de santé. Perotein est très riche. En outre, vitamine A, vitamine E, Sherif et vitamine K est très riche en termes de mûrier. En outre diagne calcium, fer, acide folique, thiamine, nisain. Les feuilles du mûrier, coléoptères soie contient des riches pour se nourrir.
———–
———–
White mulberry Street, originaire d’Asie orientale, la plus forte croissance moraceae 15 – jusqu’à à 20 m de longueur qui peut être moyennes Berry type. Épais, large à aigrettes est un arbre. Bourgeon pseudoterminal, mouche châtaine côté Bud de rouge. Black Berry est l’Habitat principal de l’Asie sud-ouest. Mûrier rouge est le principal Habitat de la région de l’Amérique du Nord. Mais, noir, rouge et blanc mûrier, sud de l’Europe, Moyen-Orient, Afrique et indiennes de la péninsule au nord de propagation. « Est le scientific name Morus alba. Chiffres de taxon Türdür. Top classe Morusdur ».

1397502280291222

El beneficio para la salud de la piel y rejuvenece la piel de Mora.
Muchas frutas y verduras así como salud de la piel de Mora. Salud de la piel especialmente contribuye a increíble. Incluso Mulberry son un artículo muy detallado sobre los beneficios de salud de la piel. Mora también es eficaz para la salud de la piel ya que contiene antioxidantes, una amplia gama de beneficios. Mora que el rejuvenecimiento de la piel y la humedad proporciona la limpieza de la piel en el exterior de la fuente. Hojas de morera se han utilizado para tratar enfermedades de la piel. Para piel extremadamente seca, aceite de oliva mezclado con halledilmesine de hoja de morera de la raíz del problema en una forma seria. Gracias a esta característica, así que el tratamiento de la enfermedad y también se utiliza en materiales de salud de la piel.

white-mulberry-extract-review-295x300

“Berry, también antocianinas, flavonoides, luteína, zeaxantina, B caroteno y un rico en carotenos. Calcio, hierro, vitamina B1, B2 y C, es rica en bayas son conocidas por ser buena para muchas enfermedades. ” Morera, antiinflamatoria y diurética (diurético). Jarabe de Mora negra se obtiene de la boca y enfermedades de la garganta son conocidas por tener un efecto positivo. Yo solía ser fármacos tradicionalmente utilizados y con fines terapéuticos desde la Mora, en particular se ha utilizado para tratar enfermedades y hongos de la tiña.

Aparte de su sabor único y la forma de Mora, contiene ricos nutrientes. Esto tiene muchas aplicaciones de nutrientes, en términos de salud. Perotein es muy rico. Además, Sherif, vitamina A, vitamina E y vitamina K es muy rico en cuanto a la Mora. Por otra parte dharmadhikari calcio, hierro, folato, tiamina, nisain. Las hojas de la morera, seda escarabajos contiene ricos para el alimento. Blanco Mora, originario de Asia oriental, el más rápido crecimiento moraceae 15 – hasta a 20 m de longitud que puede ser de tipo baya mediana. Gruesa, ancha cresta es un árbol. Bud pseudoterminal, mosca de lado castaño brote de rojo. Black Berry es el hábitat principal de sudoeste Asia. Mulberry rojo es el hábitat principal de la región de América del norte. Pero, negro, rojo y blanco Mora, sur de Europa, Medio Oriente, África e India península en el norte de la propagación. “Es el científico nombre Morus alba. Dígitos de la taxonomía Türdür. Superior clase Morusdur”.

rejuvenate-your-skin-with-this-incredible-ingredient

O benefício para a saúde da pele e Rejuvenates a pele de Mulberry.
Um monte de frutas e legumes, bem como a saúde da pele de Mulberry. Especialmente a saúde da pele contribui para incrível. Mulberry mesmo são artigo muito detalhado sobre benefícios para a saúde da pele. Amoreira também é eficaz para a saúde da pele, porque contém antioxidantes, uma ampla gama de benefícios. Amoreira rejuvenescimento da pele e umidade proporciona limpeza da pele do lado de fora do fornecimento. Folhas de amoreira tem sido usadas para tratar doenças de pele. Para a pele extremamente seca, azeite misturado com halledilmesine de folha de amoreira da raiz do problema de forma séria. Graças a esta característica, então o tratamento da doença e também é usado em materiais de cuidados de saúde de pele.

mulberry-e1416462660714

“Berry, também antocianinas, flavonoides, luteína, zeaxantina, caroteno B e uma rica em carotenos. Cálcio, ferro, vitamina B1, B2 e C é rica em bagas são conhecidas por ser bom para muitas doenças. ” Mulberry branco, anti-inflamatório e diurético (diuréticos). Xarope de amora preta é obtido a partir da boca e doenças da garganta são conhecidas por terem um efeito positivo. Eu costumava ser tradicionalmente usadas drogas e fins terapêuticos desde a amoreira, em particular, tem sido usado para tratar doenças e fungos micose.

Além de seu sabor único e forma de amoreira, contém nutrientes ricos. Isto tem muitos usos de nutrientes, em termos de saúde. Perotein é muito rica. Além disso, a vitamina A, vitamina E, Sherif e vitamina K é bastante rica em termos de Mulberry. Além disso dharmadhikari cálcio, ferro, folato, tiamina, nisain. As folhas da árvore de amoreira, besouros seda contém ricos para alimentar. Branca amoreira, nativa da Ásia Oriental, o mais rápido crescimento moraceae 15 – até a 20 m de comprimento que pode ser o tipo de baga de tamanho médio. Grosso, largo-de-crista é uma árvore. Pseudoterminais bud, mosca de cor castanha lado de Bud de vermelho. Black Berry é o principal Habitat do sudoeste asiático. Amora vermelha é o principal Habitat da região da América do Norte. Mas, preto, vermelho e branco de amoreira, sul da Europa, Médio Oriente, África e Índico península no norte da propagação. “É o científico nome Morus alba. Dígitos do táxon Türdür. Classe superior Morusdur.”

consciousness-mind-space-time-energy
滋潤皮膚和皮膚的健康好處的漿果。

大量的水果和蔬菜,以及皮膚健康的桑樹。尤其是皮膚健康有助於令人驚歎。即使桑是非常詳細的文章,關於皮膚健康的好處。桑也是有效的皮膚健康的因為它含有抗氧化劑,廣泛的好處。桑要嫩膚和濕度可清洗外面的供應上的皮膚。桑葉已經用於治療皮膚疾病。為極幹性皮膚,混合橄欖油從嚴肅的方式做與桑葉的問題的根源。感謝這項功能,所以這種疾病的治療,也可用於皮膚保健材料。

skin_rejuvenation_list

“漿果、 也花色苷、 黃酮、 葉黃素、 玉米黃質、 B 胡蘿蔔素、 富含糊蘿蔔素。鈣、 鐵、 維生素 B1、 B2 和 C 是豐富的漿果,據說對許多疾病有好處.”白桑、 抗炎、 利尿 (利尿劑)。黑桑糖漿獲得從嘴和咽喉科疾病也會產生積極的影響。我用自桑是傳統上使用的藥物和治療的目的,特別是已被用於治療灰指甲真菌和疾病。

health-benefits-of-mulberries

除了其獨特的口味和形狀的桑樹,含有豐富的營養物質。這有許多用途的營養,健康。育成珍珠雞是非常豐富的。此外,維生素 A、 維生素 E、 維生素 K Sherif 是相當豐富的桑樹。此外 dharmadhikari 鈣、 鐵、 葉酸、 硫胺素、 nisain。 桑樹的葉子,絲綢甲蟲包含著豐富的食物。 白桑,原產于亞洲東部,增長最快的桑科 15 — — 起到該中型漿果類型可以是長度為 20 米。厚,寬冠是一棵樹。提示芽之芽是偽終端、 紅栗色的一面。黑漿果是西南亞洲主要棲息地。紅桑是北美地區的主要棲息地。但是,黑色,紅色和白色桑,歐洲南部、 中東、 非洲和印度半島北部的傳播。”科學叫白皮。分類數位 Türdür。最高等級 Morusdur”。

1429349967_karadut111-2

त्वचा और त्वचा स्वास्थ्य लाभ जामुन के rejuvenates.

फल और सब्जियों के साथ ही शहतूत के त्वचा के स्वास्थ्य का एक बहुत। विशेष रूप से त्वचा के स्वास्थ्य के लिए योगदान अद्भुत। यहां तक कि शहतूत त्वचा स्वास्थ्य लाभ के बारे में बहुत विस्तृत आलेख कर रहे हैं। क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, लाभ की एक विस्तृत श्रृंखला शहतूत भी त्वचा के स्वास्थ्य के लिए प्रभावी है। शहतूत त्वचा कायाकल्प और नमी होना करने के लिए आपूर्ति के बाहर त्वचा की सफाई प्रदान करता है। शहतूत के पत्ते त्वचा रोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया गया है। अत्यंत शुष्क त्वचा के लिए शहतूत पत्ती के साथ एक गंभीर तरीके से किया समस्या का जड़ से जैतून का तेल का मिश्रण है। इस सुविधा के लिए, तो रोग का उपचार धन्यवाद और भी स्वास्थ्य देखभाल त्वचा सामग्री में प्रयोग किया जाता है।

dsc05017

 

“बेरी, भी anthocyanins, flavonoids, lutein, zeaxanthin, बी कैरोटीन और carotenes में एक अमीर। कैल्शियम, लोहा, विटामिन बी 1, बी 2 और सी से भरपूर है जामुन कई रोगों के लिए अच्छा होना करने के लिए जाने जाते हैं. ” शहतूत, विरोधी भड़काऊ और मूत्रवर्धक (मूत्रवर्धक)। काले शहतूत सिरप मुंह से प्राप्त होता है और गले के रोग एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है करने के लिए जाना जाता है। मैं परंपरागत रूप से प्रयुक्त औषधियों और चिकित्सकीय प्रयोजनों से शहतूत किया जा करने के लिए उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से दाद कवक और रोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया गया है।

rejuvinate-your-skin

अपनी अद्वितीय स्वाद और शहतूत के आकार के अलावा, अमीर पोषक तत्वों शामिल हैं। यह पोषक तत्वों, स्वास्थ्य के मामले में कई का उपयोग करता है। Perotein बहुत अमीर है। इसके अलावा, विटामिन ए, विटामिन ई, प्रधान और विटामिन K शहतूत के मामले में काफी समृद्ध है। इसके अलावा धर्माधिकारी कैल्शियम, आयरन, फोलेट, thiamin, nisain. शहतूत के पेड़ के पत्ते, रेशम भृंग अमीर भोजन के लिए शामिल हैं। शहतूत, पूर्वी एशिया, सबसे तेजी से बढ़ते moraceae 15-देशी तक जो बेरी प्रकार मध्यम हो सकता है 20 मीटर लंबाई करने के लिए सफेद। मोटी, व्यापक crested एक पेड़ है। टिप कली कली की छद्म टर्मिनल, लाल भूरा रंग का पक्ष है। ब्लैक बेरी दक्षिण पश्चिम एशिया के मुख्य निवास स्थान है। लाल शहतूत उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र का मुख्य निवास स्थान है। लेकिन, काले, लाल और सफेद शहतूत, दक्षिणी यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और भारतीय प्रायद्वीप के प्रसार के उत्तर में। “है वैज्ञानिक नाम Morus अल्बा। Taxon अंक Türdür. शीर्ष वर्ग Morusdur.”

51uc6bvhp2l-_ac_sl230_

———-
———–

loading…———-

loading…————

 

http://faydaliyasam.com/kuru-incir-ve-zeytinyagi-ile-astimi-hastalarina-sifadir

Taze İncir Akne Tedavisinde çok Faydalıdır.

Diyabetik Yaralara, incir Muhteşem Faydalıdır.

http://faydaliyasam.com/pazi-insan-sagligi-ve-kanser-icin-faydali-sebzelerdendir

Bilgi kaynaklarımız:
www.google.com
www.faydaliyasam.com

UYARI:
Hastaliklari teşhis, tedavi etmek 1219 sayılı Tababet Kanunu’na göre sadece hekimlerimizin görevidir. Bu web sitesinde yer alan bilgiler sağlıklı ve faydali yaşama hakkında tavsiye niteliğinde olup paylaşımlar ve konularımız tavsiye ettiğimiz ürünlerimiz ilaç değil, faydali yaşama besin destek ürünleridir. Tedavi veya doktor tedavisi yerine geçmez. Paylaşılan metinlerde ve Kürlerin içerisinde geçen bitkilerin kullanımından önce, adı geçen bitkilere alerjiniz olup olmadığını kontrol ettirdikten sonra kullanmanız tavsiye olunur. Hayata sağlıklı, afiyet içinde, faydali yaşamanız dileklerimizle.

1 Yorum

  1. tn660/tn630

    Toner cartridges are essential (or incorporated) and separate two. The incorporated cartridge is intended to contain toner cartridges and drums on the same device. After the toner is exhausted or the drum is damaged, the entire cartridge is scrapped. This type of cartridge is largely HP (HP) and Canon (Canon) models, this exceptional design to increase the consumer’s printing expenses, and the great damage to environmental contamination, but attracted to the maker Lucrative gains. Separate toner cartridges and drums and other drums in different devices, and the photosensitive drum overall life is very lengthy, generally can print to attain 20,000 life. Simply wear the toner is consumed online, so the consumer’s printing prices are greatly reduced. {

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir