DutunKansere ve Prostat Kanserine Faydalıdır.

Dutun Kanser Sağlığına ve özellikle Prostat Kanserine Faydalıdır.

Dut Kanser ve kanser hastalığına yakalanmayı azaltır. Yüksek seviyede içerdiği antioksidanlar yardımıyla prostatda kanser hücrelerinin yerleşmesine izin vermez. Tümörlerin oluşmasını engelleyebilir. “İçeriğinde bulunan yüksek miktarlardaki C vitamini, A vitamini ile diğer polifenolik ve bitkisel besin kaynağı bileşenlerini içeren dut, çok mükemmel antioksidan kaynağıdır.”  Dutun içerdiği farklı antoksidanlar özellikle kanser vakarlarının azalmasına yardımcı olur.

Vücuttaki zararlı serbest radikaller ile mücadele eder. Hücreleri koruyup yenileyen antioksidanlar, kanser hücrelerinin değişip daha zararlı etki göstermesini önlemektedir.

dsc05017
Dut aynı zamanda antioksdianlar açısından zengindir. Bu özelliği sayesinde çok hastalığın tedavisinde ve aynı zamanda cilt bakım malzemlerinde kullanılmaktadır. Dut ayrıca antosiyanin, flavonoidler, lutein, zeaksantin, B karoten ve A karoten  açısından oldukça zengindir. Kalsiyum, demir, B1, B2 ve C vitamini yönünden zengin olan dutun birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Beyaz dut ateş düşürücü ve idrar söktürücü (diüretik) etkiye sahiptir.

Kara duttan elde edilen şurubun ise ağız ve boğaz hastalıklarında olumlu etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Eskiden beri geleneksel olarak ilaç ve tedavi amaçlı kullanılan dut, özellikle mantar ve saçkıran hastalıklarının tedavisinde kullanılmıştır.

man-and-woman
Dutun kendine has tadı ve şekli dışında, zengin besin maddeleri içerir. Bu besin maddelerinin sağlık açısından çok faydası vardır. Perotein açısından çok zengindir. Ayrıca A vitamini, E vitamini, Cvitamini ve K vitamini açısından dut oldukça zengindir. Ayrıca dut Kalsiyum, demir, folat, tiamin, nisain kaynağıdır.  Dut ağacının yaprakları ipek böcekleri için zengin besinler içerir.  Beyaz dut, dutgiller familyasından anavatanı doğu Asya olan hızlı büyüyen 15–20 m’ye kadar boylanabilen orta büyüklükte bir dut türü. Kalın dallı, geniş tepeli bir ağaçtır. Uç tomurcuğu pseudoterminal, yan tomurcuğu kızıl kestane renklidir. Siyah renkli dutların esas yetişme alanı Güneybatı Asya’dır. Kırmızı renkli dutların esas yetişme alanı ise Kuzey Amerika bölgesidir. Ama, siyah, kırmızı ve beyaz dut, Avrupa’nın güneyinde, Orta Doğu’da, Afrika’nın kuzeyinde ve Hint Yarımadası’nda yayılım göstermektedir. Bilimsel adı Morus albadır.  Takson Basamağı Türdür. Üst sınıfı Morusdur.

Enerji          43 Kcal     % 2
Karbonhidrat     9.80 g     % 7.5
Protein           1.44 g     % 2.5
Toplam yağ         0.39 g     % 2
Kolestrol         0 mg         % 0
Lif             1.7 g         % 4.5

fft261_mf14127846
Vitaminler  . ……………………………………….
Folat                    6 µg         % 1.5
Niasin               0.620 mg     % 4
Piridoksin         0.050 mg      % 4
Riboflavin         0.101 mg      % 8
Vitamin A         25 IU            % 1
Vitamin C         36.4 mg        % 61
Vitamin E         0.87 mg         % 6
Vitamin K         7.8 µg            % 6.5

Elektrolitler. …………………………………………
Sodyum             10 mg     % 0.75
Potasyum         194 mg     % 4

Mineraller. …………………………………………….
Kalsiyum          39 mg     % 4
Bakır                60 µg      % 6.5
Demir             1.85 mg     % 23
Magnezyum     18 mg      % 4.5
Selenyum         0.6 µg     % 1
Çinko             0.12 mg     % 1

Bitkisel Besinler . ………………………………………
ß-Karoten         9 µg         —
a-Karoten         12 µg         —
Lutein-zeaksantin     136 µg     —

UYARI :
Hastaliklari teşhis, tedavi etmek 1219 sayılı Tababet Kanunu’na göre sadece hekimlerimizin görevidir. Bu web sitesinde yer alan bilgiler sağlıklı ve faydali yaşama hakkında tavsiye niteliğinde olup paylaşımlar ve konularımız tavsiye ettiğimiz ürünlerimiz ilaç değil, faydali yaşama besin destek ürünleridir. Tedavi veya doktor tedavisi yerine geçmez. Paylaşılan metinlerde ve  Kürlerin içerisinde geçen bitkilerin kullanımından önce, adı geçen bitkilere alerjiniz olup olmadığını kontrol ettirdikten sonra kullanmanız tavsiye olunur.  Hayata sağlıklı, afiyet içinde,  topluma ve kendinize faydalı yaşamanız dileklerimizle..

ung-thu-tre-emm
Another Is health and Cancer, particularly prostate cancer.

Mulberry and suffers less cancer and cancer. With the help of antioxidants that it contains high levels of prostatda does not allow settling of cancer cells. These tumors can prevent. “Contains high amounts of vitamin C, vitamin A and other Polyphenolic components of herbal and food source is the source of many excellent mulberry, containing antioxidant.” They are of different antoksi are contained in Mulberry specifically helps reduce cancer dignity. The fight against harmful free radicals in the body. Renewing the antioxidants, protecting cells have changed again to show the harmful effects of cancer cells.

Dividing cancer cells

Berry also is rich in antioks dianlar. Thanks to this feature, so treat the disease and also are used in skin care materials. Mulberry also anthocyanins, flavonoids, lutein, zeaxanthin, B carotene and A rich in carotenes. Calcium, iron, vitamin B1, B2 and C is rich in berries are known to be good for many diseases. White mulberry a fever-reducer and diuretic (diuretic). Black Mulberry syrup is obtained from mouth and throat diseases are known to have a positive effect. I used to be traditionally used drugs and therapeutic purposes since the mulberry, in particular has been used to treat ringworm fungus and diseases.

Apart from its unique taste and shape of mulberry, contains rich nutrients. This has many uses of nutrients, in terms of health. Perotein is very rich. In addition, vitamin A, vitamin E, Sherif and vitamin K is quite rich in terms of Mulberry. Moreover dharmadhikari calcium, iron, folate, thiamin, nisain. The leaves of the mulberry tree, silk beetles contains rich for food. White mulberry, native to Eastern Asia, the fastest growing moraceae 15 – up to 20 m length which can be medium-sized Berry type. Thick, broad crested is a tree. Pseudoterminal bud, Bud of Red chestnut-colored side fly. Black Berry is the main Habitat of Southwest Asia. Red Mulberry is the main Habitat of the North America region. But, black, red and white mulberry, southern Europe, Middle East, Africa and Indian peninsula in the North of propagation.
The scientific name Morus alba. Taxon Digits Türdür. Top class Morusdur.

Energy 43 Kcal% 2
Carbohydrate 9.80 per person per g 7.5%
Protein 1 g 2.5%
Total fat 0.39 g 2%
Cholesterol 0 mg 0%
Fiber 1.7 g 4.5%

Vitamins. ……………………………………….
1.5% 6 μg folate
Niacin 0620 mg 4%
Pyridoxine 0.050 mg 4%
Riboflavin 0101 mg 8%
IU vitamin A 25% 1
Vitamin C 22.6 mg 61%
Vitamin E 0.87 mg 6%
Vitamin K 4.8 μg 6.5%

Electrolytes. …………………………………………
Sodium 10 mg 0%
Potassium 194 mg 4%

Minerals. …………………………………………….
39 mg calcium 4%
Copper 60 μg 6.5%
Das 1.85 mg 23%
Magnesium 18 mg 4.5%
0.6 μg selenium% 1
Zinc 0.12 mg 1%

Herbal Nutrients. ………………………………………
ß-Carotene 9 μg —
a-Carotene 12 μg —
Lutein-zeaxanthin 136 μg —

Другой – это здоровье и рака, особенно простаты рак.

Шелковицы и страдает меньше рака и рака. С помощью антиоксидантов содержит высокий уровень prostatda не позволяет устанавливать раковых клеток. Эти опухоли могут предотвратить. «Содержит большое количество витамина С, витамин А и другие полифенольные компоненты трав и продовольствия источником является источником многих отличные шелковицы, содержащие антиоксидант.» Они имеют различные antoksi содержатся в тутовых конкретно помогает уменьшить достоинства рака. Борьба против вредных свободных радикалов в организме. Обновление антиоксидантов, защищая клетки были изменены снова, чтобы показать вредного воздействия раковых клеток.

Берри также богата antioks dianlar. Благодаря этой функции, так что лечить болезни, а также используются в материалах ухода за кожей. Mulberry также антоцианов в, флавоноиды, лютеин, зеаксантин, B-каротин и богатые каротинов. Кальций, железо, витамин B1, B2 и C богата ягоды являются, как известно, хорошо для многих заболеваний. Шелковицы белой лихорадки редуктор и мочегонное средство (диуретик). Черный шелковицы сироп получается из рта и заболевания горла, как известно, имеют положительный эффект. Я раньше традиционно используемых препаратов и лечебных целях с шелковицы, в частности используется для лечения стригущего лишая грибков и болезней.
cancer-woman
Помимо уникального вкуса и формы шелковицы содержит богатые питательные вещества. Это имеет много применений питательных веществ с точки зрения здоровья. Perotein очень богат. Кроме того витамин А, витамин Е, Sherif и витамин К довольно богатые с точки зрения шелковицы. Кроме того dharmadhikari кальция, железа, фолиевой кислоты, тиамин, nisain. Листья тутового дерева, шелка жуков содержит богатые для еды. До белой шелковицы, родом из Восточной Азии, быстро растущих тутовые 15 – до 20 м длины, которая может быть среднего размера ягоды типа. Толстая широкая Хохлатые это дерево. Pseudoterminal бутон., Бутон красной каштановых стороне летать. Черная ягода является основной Хабитат Юго-Западной Азии. Red шелковицы является основной средой обитания региона Северной Америки. Но, черный, красный и белый шелковицы, Южная Европа, Ближний Восток, Африка и Индийский полуостров на севере распространения.
Научное название Morus Альба. Таксон цифры Türdür. Топ-класса Morusdur.
shutterstock-breast-cancer-women
Энергия 43 ккал % 2
Углеводы 9,80 с человека за g 7,5%
Белок 1 г 2,5%
Всего 2% жира 0,39 г
Холестерин 0 мг 0%
Волокна 1.7 g 4,5%

Витамины. ……………………………………….
1,5% 6 мкг фолиевой кислоты
Никотиновая кислота ч мг 4%
Пиридоксин 0,050 мг 4%
Рибофлавин 0101 мг 8%
МЕ, витамина A 25% 1
Витамин С 22,6 мг 61%
Витамин Е 0,87 мг 6%
Витамин K 4,8% 6,5 мкг

Электролиты. …………………………………………
Натрия 10 мг 0%
Калия 194 мг 4%

Минералы. …………………………………………….
39 мг кальция 4%
Медь 60 мкг 6,5%
Das 1,85 мг 23%
Магний 18 мг 4,5%
0,6 мкг селена % 1
Цинк 0,12 мг 1%

Травяные питательные вещества. ………………………………………
ß каротин 9 мкг —
-Каротин 12 мкг —
Лютеин зеаксантин 136 мкг —

1429349967_karadut111-2

Ein weiterer ist Gesundheit und Krebs, insbesondere Prostatakrebs.
Maulbeere und leidet weniger Krebs und Krebs. Mit Hilfe von Antioxidantien erlaubt enthält hohe Konzentrationen von Prostatda keine Ansiedlung von Krebszellen. Diese Tumoren können verhindern. “Enthält hohe Mengen an Vitamin C, Vitamin A und anderen Polyphenolen Komponenten der Kräuter und Lebensmittel Quelle ist die Quelle von vielen ausgezeichneten Maulbeere, enthält antioxidative.” Sie sind von verschiedenen Antoksi sind enthalten in Mulberry speziell reduziert Krebs würde. Der Kampf gegen schädliche freie Radikale im Körper. Erneuerung der Antioxidantien, Schutz der Zellen haben wieder verändert um die schädlichen Auswirkungen von Krebszellen zu zeigen.
woman-with-cancer-outside-1290
Berry ist auch reich an Antioks Dianlar. Dank dieser Funktion, also die Krankheit zu behandeln und auch in Haut-Pflege-Materialien verwendet werden. Maulbeere auch Anthocyane, Flavonoide, Lutein, Zeaxanthin, B-Carotin und A reich an Carotinoiden. Kalzium, Eisen, Vitamin B1, B2 und C ist reich an Beeren sind dafür bekannt, gut für viele Krankheiten sein. Weiße Maulbeere ein Fieber-Reduzierstück und Diuretikum (harntreibend). Schwarze Maulbeere Sirup ergibt sich aus Mund und Kehle Krankheiten sind dafür bekannt, einen positiven Effekt haben. Ich verwendet, um traditionell verwendeten Medikamente und therapeutische Zwecke sein, da die Maulbeere, insbesondere verwendet wurde, um Scherpilzflechte Pilze und Krankheiten zu behandeln.

Neben seinen einzigartigen Geschmack und die Form der Maulbeere enthält reichhaltige Nährstoffe. Dies hat viele Verwendungen von Nährstoffen, in Bezug auf die Gesundheit. Perotein ist sehr reich. Darüber hinaus ist Sherif, Vitamin A, Vitamin E und Vitamin K sehr reich an Mulberry. Außerdem Dharmadhikari Kalzium, Eisen, Folsäure, Thiamin, Nisain. Die Blätter des Maulbeerbaums, Seide Käfer enthält reiche für Lebensmittel. Weiße Maulbeere, ursprünglich aus Ostasien, der am schnellsten wachsenden Moraceae 15 – bis zu 20 m Länge, die mittlere Berry Typ sein kann. Dick, ist breit crested ein Baum. Pseudoterminal Knospe, Bud of Red Chestnut-farbigen Seite fliegen. Black Berry ist der Lebensraum von Südwesten Asien. Rote Maulbeere ist der wichtigste Lebensraum der Region Nordamerika. Aber, schwarz, rot und weiße Maulbeere, südliche Europa, Mittlerer Osten, Afrika und indischen Halbinsel im Norden der Vermehrung.
Der wissenschaftliche Name Morus Alba. Taxon Ziffern Türdür. Erstklassige Morusdur.

Energie 43 Kcal % 2
Kohlenhydrat 9,80 p.p. / g 7,5 %
Eiweiß 1 g 2,5 %
Total Fett 0,39 g 2 %
Cholesterin 0 mg 0 %
1,7 g Ballaststoffe 4,5 %

Vitamine. ……………………………………….
1,5 % 6 μg Folsäure
Niacin 0620 mg 4 %
Pyridoxin 0,050 mg 4 %
Riboflavin 0101 mg 8 %
IU Vitamin A 25 % 1
Vitamin C 22,6 mg 61 %
Vitamin E 0,87 mg 6 %
Vitamin K 4.8 μg 6,5 %

Elektrolyte. …………………………………………
Natrium 10 mg 0 %
Kalium 194 mg 4 %

Mineralien. …………………………………………….
39 mg Kalzium 4 %
Kupfer-60 μg 6,5 %
Das 1,85 mg 23 %
Magnesium 18 mg 4,5 %
0,6 μg Selen % 1
Zink 0,12 mg 1 %

Pflanzliche Nährstoffe. ………………………………………
ß-Carotin 9 μg —
12-a-Carotin μg —
Lutein-Zeaxanthin 136 μg —

prostat-kanseri-icin-yeni-ilaclar-yasam-suresini-uzatacak-103474
آخر هو الصحة والسرطان، وسرطان البروستاتا خاصة.

التوت، ويعاني من مرض السرطان ومرض السرطان أقل. مع المساعدة من المواد المضادة للأكسدة أنها تحتوي على مستويات عالية من بروستاتدا لا تسمح بتسوية للخلايا السرطانية. ويمكن منع هذه الأورام. “يحتوي على كميات عالية من فيتامين ج، وفيتامين (أ) وغيرها من الأعشاب والمواد الغذائية عناصر بوليفينوليك المصدر هو مصدر الكثير من التوت الممتازة، التي تحتوي على مضادات الأكسدة.” هم من أنتوكسي مختلفة ترد في التوت تحديداً يساعد في تقليل كرامة السرطان. مكافحة الجذور الحرة الضارة في الجسم. تجديد المواد المضادة للأكسدة، حماية الخلايا تغيرت مرة أخرى لإظهار الآثار الضارة لخلايا السرطان.

التوت غنية أيضا في ديانلار أنتيوكس. بفضل هذه الميزة، وحتى في علاج هذا المرض وتستخدم أيضا في مواد الرعاية الجلد. التوت الأنثوسيانين أيضا، الفلافونويدات وتين، وتين وزياكسانثين، كاروتين ب وألف الغنية في carotenes. الكالسيوم، والحديد، وفيتامين B1، B2 و C وغنية بالتوت معروفة جيدا لكثير من الأمراض. التوت الأبيض حمى مخفض ومدر للبول (مدر للبول). شراب “التوت الأسود” يتم الحصول عليها من الفم وأمراض الحلق معروفة ليكون له أثر إيجابي. لقد اعتادت أن تكون العقاقير المستخدمة تقليديا وأغراض علاجية منذ التوت، لا سيما وقد استخدمت لعلاج الفطريات الفطريات والأمراض.
beyaz_dut
وبصرف النظر عن طعم فريد وشكل التوت يحتوي على العناصر الغذائية الغنية. هذا وقد يستخدم العديد من المواد الغذائية، فيما يتعلق بالصحة. بيرتين غنية جداً. وباﻹضافة إلى ذلك، فيتامين (أ) وفيتامين (ه)، وشريف وفيتامين كغنيه جداً من حيث التوت. وعلاوة على ذلك دهارماديكاري الكالسيوم، والحديد، وحمض الفوليك، الثيامين، نيسين. ويحتوي على أوراق شجرة التوت، الخنافس الحرير الغنية للغذاء. الأبيض التوت، أصلية في شرق آسيا، مورسيا الأسرع نمواً 15 – تصل إلى طول 20 مترا مما يمكن أن يكون نوع بيري متوسطة الحجم. واسع متوج سميكة، شجرة. بسيودوتيرمينال برعم، “برعم أحمر” اللون كستنائي الجانب الطاير. بلاك بيري هو الموئل الرئيسي “لجنوب غرب آسيا”. التوت الأحمر هو الموئل الرئيسي لمنطقة أمريكا الشمالية. ولكن، الأسود، الأحمر والأبيض التوت، وجنوب أوروبا والشرق الأوسط وشبه الجزيرة الهندية وأفريقيا في الشمال لإكثار.
الاسم العلمي Morus ألبا. أصنوفة أرقام Türdür. الطبقة العليا موروسدور.

الطاقة 43 سعره حرارية % 2
الكربوهيدرات 9.80 للشخص الواحد ز 7.5%
البروتين 1 ز 2.5%
مجموع الدهون ز 0.39 2%
الكولسترول ملغ 0 0%
الألياف ز 1.7 4.5%

الفيتامينات. ……………………………………….
1.5% 6 ميكروغرام حامض الفوليك
والنياسين 0620 مغ 4%
البيريدوكسين 0.050 ملغ 4%
فيتامين بي 0101 ملغ 8%
وحدة دولية فيتامين 25% 1
فيتامين C ملغم 22.6 61%
فيتامين (ه) 6 مغ 0.87 في المائة
فيتامين ك 4.8 ميكروغرام 6.5%

الشوارد. …………………………………………
الصوديوم 10 ملغ 0%
بوتاسيوم ملغ 194 4%

المعادن. …………………………………………….
39 ملغ الكالسيوم 4%
النحاس 60 ميكروغرام 6.5%
داس مغ 1.85 23%
المغنيسيوم 18 mg 4.5%
0.6 ميكروغرام السيلينيوم % 1
زنك ملغ 0.12 1%

العناصر الغذائية العشبية. ………………………………………
ß-كاروتين 9 ميكروغرام –
-كاروتين 12 ميكروغرام –
تين-تين وزياكسانثين 136 ميكروغرام –

prostat-kanseri_1135512

Un autre est la santé et le Cancer, en particulier de la prostate.

Mûrier et souffre moins de cancer et le cancer. Avec l’aide d’antioxydants le qu’il contient des niveaux élevés de prostatda ne permet pas une sédimentation des cellules de cancer. Ces tumeurs peuvent prévenir. « Contient des quantités élevées de vitamine C, vitamine A et autres composants polyphénoliques de fines herbes et aliments source est la source de nombreux excellents mulberry Street, contenant des antioxydants. » Ils sont des antoksi différent sont contenus dans Mulberry spécifiquement aide à réduire la dignité du cancer. La lutte contre les radicaux libres nocifs dans le corps. Renouvelant les antioxydants protégeant les cellules ont changé à nouveau pour montrer les effets nocifs des cellules cancéreuses.

Berry est également riche en antioks dianlar. Grâce à cette fonctionnalité, donc soigner la maladie et sont également utilisés dans les matériaux de soin de peau. Mûriers également anthocyanes, flavonoïdes, lutéine, zéaxanthine, bêta carotène et A riche en carotènes. Calcium, fer, vitamine B1, B2 et C est riche en baies sont connus pour être bons pour de nombreuses maladies. Mûrier blanc un antipyrétique et diurétique (diurétique). Sirop de mûrier noir provient de la bouche et les maladies de la gorge sont connus pour avoir un effet positif. J’ai l’habitude d’être des médicaments traditionnellement utilisés et à des fins thérapeutiques depuis le mûrier, a notamment été utilisé pour traiter les maladies et le champignon de la teigne.
Going over the checkup results
Mis à part son goût unique et la forme de mulberry Street, contient des nutriments riches. Cela a beaucoup d’utilisations des éléments nutritifs, en matière de santé. Perotein est très riche. En outre, vitamine A, vitamine E, Sherif et vitamine K est très riche en termes de mûrier. En outre diagne calcium, fer, acide folique, thiamine, nisain. Les feuilles du mûrier, coléoptères soie contient des riches pour se nourrir. White mulberry Street, originaire d’Asie orientale, la plus forte croissance moraceae 15 – jusqu’à à 20 m de longueur qui peut être moyennes Berry type. Épais, large à aigrettes est un arbre. Bourgeon pseudoterminal, mouche châtaine côté Bud de rouge. Black Berry est l’Habitat principal de l’Asie sud-ouest. Mûrier rouge est le principal Habitat de la région de l’Amérique du Nord. Mais, noir, rouge et blanc mûrier, sud de l’Europe, Moyen-Orient, Afrique et indiennes de la péninsule au nord de propagation.
Le nom scientifique de Morus alba. Taxon chiffres Türdür. Première classe Morusdur.

L’énergie 43 Kcal % 2
Glucides 9,80 par personne et par g 7,5 %
Protéines 1 g 2,5 %
Total des matières grasses 0,39 g 2 %
Cholestérol 0 mg 0 %
1,7 g de fibres 4,5 %

Vitamines. ……………………………………….
1,5 % 6 μg acide folique
Niacine 0620 mg 4 %
Pyridoxine 0,050 mg 4 %
Riboflavine 0101 mg 8 %
UI de vitamine A 25 % 1
Vitamine C 22,6 mg 61 %
Vitamine E 0,87 mg 6 %
Vitamine K 4,8 μg 6,5 %

Électrolytes. …………………………………………
Sodique 10 mg 0 %
Potassium mg 194 4 %

Minéraux. …………………………………………….
39 mg calcium 4 %
Cuivre 60 μg 6,5 %
Das 1,85 mg 23 %
Magnésium mg 18 4,5 %
0,6 μg sélénium % 1
0,12 mg de zinc 1 %

Nutriments à base de plantes. ………………………………………
ß-carotène 9 μg —
12 a-carotène μg —
Μg de lutéine-zéaxanthine 136 —

hqdefault1113
Otro es la salud y el cáncer, el cáncer de próstata especialmente.
Mora y sufre menos cáncer y cáncer. Con la ayuda de los antioxidantes que contiene altos niveles de prostatda no permite el asentamiento de las células cancerosas. Estos tumores se pueden prevenir. “Contiene altas cantidades de vitamina C, vitamina A y otros componentes polifenólicos de hierbas y alimentos fuente es la fuente de muchos Mora excelente, que contienen antioxidantes.” Son de diferentes antoksi se encuentran en mora específicamente ayuda a reduce la dignidad de cáncer. La lucha contra los radicales libres en el cuerpo. Renovación de los antioxidantes, protegiendo las células han cambiado otra vez para mostrar los efectos nocivos de las células cancerosas.

Berry también es rica en antioks dianlar. Gracias a esta característica, por lo tanto tratar la enfermedad y también se utilizan en materiales para la piel. Mora también antocianinas, flavonoides, luteína, zeaxantina, B caroteno y A ricos en carotenos. Calcio, hierro, vitamina B1, B2 y C, es rica en bayas son conocidas por ser buena para muchas enfermedades. Mora un reductor de fiebre y diuréticos (diuréticos). Jarabe de Mora negra se obtiene de la boca y enfermedades de la garganta son conocidas por tener un efecto positivo. Yo solía ser fármacos tradicionalmente utilizados y con fines terapéuticos desde la Mora, en particular se ha utilizado para tratar enfermedades y hongos de la tiña.

   www-usnews-com

Aparte de su sabor único y la forma de Mora, contiene ricos nutrientes. Esto tiene muchas aplicaciones de nutrientes, en términos de salud. Perotein es muy rico. Además, Sherif, vitamina A, vitamina E y vitamina K es muy rico en cuanto a la Mora. Por otra parte dharmadhikari calcio, hierro, folato, tiamina, nisain. Las hojas de la morera, seda escarabajos contiene ricos para el alimento. Blanco Mora, originario de Asia oriental, el más rápido crecimiento moraceae 15 – hasta a 20 m de longitud que puede ser de tipo baya mediana. Gruesa, ancha cresta es un árbol. Bud pseudoterminal, mosca de lado castaño brote de rojo. Black Berry es el hábitat principal de sudoeste Asia. Mulberry rojo es el hábitat principal de la región de América del norte. Pero, negro, rojo y blanco Mora, sur de Europa, Medio Oriente, África e India península en el norte de la propagación.
El nombre científico Morus alba. Taxón dígitos Türdür. Primera clase Morusdur.

Energía 43 Kcal % 2
Hidratos de carbono 9.80 por persona g 7.5%
Proteína 1 g 2.5%
Total grasa 0,39 g 2%
Colesterol 0 mg 0%
1,7 g de fibra 4,5%

Vitaminas. ……………………………………….
1,5% 6 μg folato
Niacina 0620 mg 4%
Piridoxina 0,050 mg 4%
Riboflavina mg 0101 8%
IU vitamina A 25% 1
Vitamina C 22,6 mg 61%
Vitamina E 0,87 mg 6%
Vitamina K 4,8 μg 6.5%

Electrólitos. …………………………………………
Sodio 10 mg 0%
Potasio 194 mg 4%

Minerales. ……………………………
39 mg calcio 4%
Cobre μg 60 6,5%
Das 1,85 mg 23%
Magnesio 18 mg 4,5%
0,6% de selenio μg 1
0,12 mg de zinc 1%

Nutrientes de hierbas. …..
μg de ß-caroteno 9 —
a-caroteno 12 μg,
La luteína-zeaxantina 136 μg,
cancer
Outro é a saúde e o câncer, câncer de próstata particularmente.
Amoreira e sofre menos câncer e câncer. Com a ajuda de antioxidantes que contém altos níveis de prostatda não permite a sedimentação de células cancerosas. Estes tumores podem impedir. “Contém quantidades elevadas de vitamina C, vitamina A e outros componentes polifenólicos de ervas e alimentos fonte é a fonte de muitos amoreira excelente, contendo antioxidante.” Eles são de antoksi diferente estão contidas em Mulberry especificamente ajuda a reduzir a dignidade de câncer. A luta contra os radicais livres nocivos no corpo. Renovando os antioxidantes, protegendo as células mudaram novamente para mostrar os efeitos nocivos das células cancerosas.

Berry também é rica em antioks dianlar. Graças a esse recurso, então, tratar a doença e também são utilizados em materiais de cuidados de pele. Amoreira também antocianinas, flavonoides, luteína, zeaxantina, caroteno B e A rica em carotenos. Cálcio, ferro, vitamina B1, B2 e C é rica em bagas são conhecidas por ser bom para muitas doenças. Mulberry branco um redutor de febre e diurético (diuréticos). Xarope de amora preta é obtido a partir da boca e doenças da garganta são conhecidas por terem um efeito positivo. Eu costumava ser tradicionalmente usadas drogas e fins terapêuticos desde a amoreira, em particular, tem sido usado para tratar doenças e fungos micose.
prostat-kanseri-tedavisi-ankara-7
Além de seu sabor único e forma de amoreira, contém nutrientes ricos. Isto tem muitos usos de nutrientes, em termos de saúde. Perotein é muito rica. Além disso, a vitamina A, vitamina E, Sherif e vitamina K é bastante rica em termos de Mulberry. Além disso dharmadhikari cálcio, ferro, folato, tiamina, nisain. As folhas da árvore de amoreira, besouros seda contém ricos para alimentar. Branca amoreira, nativa da Ásia Oriental, o mais rápido crescimento moraceae 15 – até a 20 m de comprimento que pode ser o tipo de baga de tamanho médio. Grosso, largo-de-crista é uma árvore. Pseudoterminais bud, mosca de cor castanha lado de Bud de vermelho. Black Berry é o principal Habitat do sudoeste asiático. Amora vermelha é o principal Habitat da região da América do Norte. Mas, preto, vermelho e branco de amoreira, sul da Europa, Médio Oriente, África e Índico península no norte da propagação.
O nome científico Morus alba. Türdür de dígitos do táxon. Classe superior Morusdur.

prostat-kanseri
Energia 43 Kcal % 2
9.80 hidrato de carbono por habitante g 7,5%
Proteína g 1 2,5%
Total de gordura 0,39 g 2%
Colesterol 0mg 0%
Fibra de 1,7 g 4,5%

Vitaminas. ……………………………………….
1,5 ácido fólico 6 μg de %
Niacina 0620 mg 4%
Piridoxina 0,050 mg 4%
Riboflavina mg 0101 8%
IU Vitamina 25% 1
Vitamina C 22,6 mg 61%
Vitamina E 0,87 mg 6%
Vitamina K 4.8 μg 6,5%

Eletrólitos. …………………………………………
Sódio 10 mg 0%
Potássio mg 194 4%

Minerais. …………………………………………….
39 mg cálcio 4%
Cobre 60 μg de 6,5%
Das 23 mg 1,85%
Magnésio mg 18 4,5%
0,6% de selênio μg 1
0,12 mg de zinco 1%

Nutrientes de plantas medicinais. .
ß-caroteno 9 μg —
12 a-caroteno μg —
Luteína-zeaxantina 136 μg —

http://faydaliyasam.com/kas-agrilarina-d-vitamininin-etkisi

Kalp Rahatsızlığına Pikan Cevizi Şifadır

Kara Lahana Kansere Faydalı Sebzedir.

Çin Lahanası Bağışıklık Sistemini Güçlendirir.

Su teresi Kanser için Faydalı Sebzelerdendir

Roka Kanser için Faydalıdır

http://faydaliyasam.com/pazi-insan-sagligi-ve-kanser-icin-faydali-sebzelerdendir

.

Hurma, iktidarsızlığa iyi Geliyor


.


.

Zemzem Suyu Gençleştirir


.

loading…

.

Anne Sütü Gözde Kaşıntı, Nezle, Kızarıklığa Faydalıdır.


.
.

Parmak basınç masacı Akupunktur Ağrılara Faydalıdır


.
.

Karpuz Gece Körlüğü Riskini Azaltır


.
.

.

Kırmızı Pancar Mide Bulantısını Giderir.


Bilgi kaynaklarımız:
www.google.com
www.faydaliyasam.com
www.naturlebens.com
www.humancurative.com
www.bitkiveinsan.com

.

.
UYARI:
Hastaliklari teşhis, tedavi etmek 1219 sayılı Tababet Kanunu’na göre sadece hekimlerimizin görevidir. Bu web sitesinde yer alan bilgiler sağlıklı ve faydali yaşama hakkında tavsiye niteliğinde olup paylaşımlar ve konularımız tavsiye ettiğimiz ürünlerimiz ilaç değil, faydali yaşama besin destek ürünleridir. Tedavi veya doktor tedavisi yerine geçmez. Paylaşılan metin ve Kürlerin içerisinde geçen bitkilerin kullanımından önce, adı geçen bitkilere alerjiniz olup olmadığını kontrol ettirdikten sonra kullanmanız tavsiye olunur. Hayata sağlıklı, afiyet içinde, faydali yaşamanız dileklerimizle.
.
About Auther:

Hayata faydali olmak, Hayatta Mutlu olmaktir.

One thought on “DutunKansere ve Prostat Kanserine Faydalıdır.

  1. Geri bildirim: Google

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Paylaş