Kırmızı Pancar Kaynatılıp içilirse idrar Söküyor.

İnsanlarda idrar kaçırma, erkekleri utandırıyor, kadınları depresyona sokuyor. İnsan vucudunda aşırı Aktif Mesane Hastalarında Depresyon Riski 3 kat daha fazladır. Kısaca Aşırı Aktif Mesane (AAM), işten ayrılma, erken emeklilik ve depresyon sebeplerindendir. Genellikle çok yaygın olan bu rahatsızlık, genç yaşta okul başarısını etkiliyor, Ayrıca 40 yaş üstünde cinsel hayatı bitiriyor. Hatta öyle ki Aşırı Aktif Mesane olanlarda depresyon riski diğer insanlara göre 3 kat fazladır. Aşırı Aktif Mesane kadınları ve erkekleri erken emekli olmaya zorluyor, seyahate çıkmayı engelliyor, insanları sosyal olmaktan koparıyor. Tuvalete yetişemeyeceğim kaygısı ile hareket eden Aşırı Aktif Mesane hastalarında düşme riski %26, kırık riski %34 daha fazla.
********
Aşırı Aktif Mesane toplumun neredeyse 6’da birini etkiliyor ama hekime başvurma oranı oldukça düşük. En çok kadınlarda görüldüğü düşünülüyor ancak veriler, erkeklerde de görülme oranının kadınları yakaladığını gösteriyor.

Üroloji Uzmanlerı bu hastalık erkekleri utandırıyor, kadınları ise depresyona sokuyor’ diyor. Yaş ilerledikçe görülme sıklığı artıyor Günde 8’i geçen sayıda sık idrara çıkma, sıkışarak idrara gitme, gece idrar yapmak için uyanma ile karakterli bir sendrom olduğunu söyleyen Üroloji Uzmanları yaş ilerledikçe Aşırı Aktif Mesane görülme sıklığı artıyor.. Sebepleri arasında mesane dokusundaki yaşlanma, pelvik taban adalelerinde bozulmalar, erkeklerde prostat büyümesinin yarattığı değişiklikler, obesite, şeker hastalığı olabilir’ dedi.

Depresyon riski 3 kat fazla, Aşırı Aktif Mesane konusunda toplumda bilgi ve bilinç eksikliğinin çok fazla olduğuna dikkat bilim adamları toplumun neredeyse 6 da birini etkileyen bu durum için hekime başvuru oranları çok düşük. Şikayetler başladıktan sonra doktora başvurmak için geçen süre ise neredeyse üç yılı buluyor.
******
Hastaların yalnızca yüzde 10’u tedaviye başlıyor. Hastaların yüzde 40’lık bölümünün ise doktora hiç bir dönemde başvurmadığını söylüyor” dedi. Aşırı Aktif Mesane ile depresyon arasında bir ilişki olduğunu söyleyen bilim adamları bu hastaların normal popülasyona oranla 3 kat fazla depresyon riski taşıdıklarını belirtti. Düşme riski % 26, kırık riski % 34 daha fazla, İleriki yaşlarda sıkışma sonrası tuvalete yetişmek konusunda problemler yaşandığını belirten bilim adamları ‘Acilen tuvalete gitme ihtiyacı ile ayağa kalkan yaşlı hastanın tansiyon düşmesi, denge problemi ya da takılmak suretiyle düşme ve dolayısıyla kırık çıkı zedelenme ihtimali oldukça yüksektir ve Aşırı Aktif Mesane hastalarında düşme riski % 26, kırık riski ise % 34 oranında daha fazladır’ dedi.

Sosyal, cinsel ve iş hayatını etkiliyor. Aşırı aktif mesane tedavi edilmezse sosyal, cinsel ve iş hayatında ciddi sorunlara sebep oluyor. Bu sebeple Aşırı Aktif Mesane olanlarda erken emekli olma isteği erkeklerde yüzde 7 kadınlarda ise yüzde 5 oranında daha fazla olduğu biliniyorUzmanlar Aşırı Aktif Mesane’nin neden olduğu depresyonun ek sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğinin altını çiziyor ve ekliyor: Kırıklar, düşmeye bağlı travmalar, idrar kaçırmanın yol açtığı cilt lezyonları da olumsuzluklar arasında sayılmalıdır.
##*##*
Altta yatan sebebin nörolojik bir rahatsızlık olması durumunda ise Aşırı Aktif Mesane sebebiyle böbreklerin diyaliz gerektirecek ölçüde bozulmalarına kadar gidecek bir süreç başlayabilir.Tedavi arayışında olmamak bedensel ve ruhsal tahribat sebebidir.” Medikal tedavilerle başarı oranı yüksek Aşırı Aktif Mesane tedavisinde diyet, hayat tarzı düzenlemesi ve antimuskarinik olarak isimlendirilen gruptaki ilaçların kullanımı ile yüzde 85’lere varan başarı oranları yakalanabiliyor. Bu durumda tedavi öncesi ve tedavi sırasında doktorunuza danışarak Kırmızı pancar kaynatılıp içilirse idrar sökülmesine faydalıdır..

Uzmanlar Aşırı Aktif Mesane’ye yüksek başarı sağlayan medikal tedaviler varken cerrahi tedavi ile yaklaşmak hem yanlıştır hem de spesifik bir cerrahi tedavisi yoktur” dediler. Tedavide etkin çözüm: Botulinum Toksin A Enjeksiyonu Aşırı Aktif Mesane konusunda gerek oluş mekanizması ve gerekse tedavide yeni arayışlar sürüyor. Ancak uzmanlara göre, son yıllardaki en flaş gelişme ilaca dirençli İdiopatik (sebebi belli olmayan) Aşırı Aktif Mesane olgularında botulinum toksin kullanımının yüz güldürücü sonuçlar vermesi. Botulinum Toksin A ile ilgili merak edilenler – Aşırı Aktif Mesane tedavisinde Botulinum toksini enjeksiyonu ile tedavi alternatifi son yılların en önemli tedavi gelişmelerinden biri kabul ediliyor. İlaca cevapsız Aşırı Aktif Mesane hastalarında botulinum enjeksiyonu dramatik düzelmeler sağlamak suretiyle yüz güldürücü tedavi başarılarını ortaya koyuyor. Ayrıca idrar kesesi içerisine uygun dozlarda ve enjeksiyon konusunda bilgili hekimlerce uygun noktalara yapılacak botulinum toksini injeksiyonu zahmetsiz ve günü birlik işlemlerle tedaviyi sağlıyor. Tedavide enjeksiyon etkisinin minimum 6 ay devam etmesi bekleniyor. Tekrarlayan enjeksiyonlarda bu zamanın 9 aya kadar uzamaya başladığı da pozitif yönü olarak değerlendirilebilir.

If you boil red beets and drink it in the urine puts him,

In humans, urinary incontinence, embarrasses men, women depressed. The risk of depression in patients with overactive bladder in the human body is 3 times higher. In short overactive bladder (AAM), severance, early retirement and is one of the causes of depression. Usually this condition which is very common, affecting the success of school at a young age, Also above the age of 40 is killing your sex life. In fact, the risk of depression in those with overactive bladder is 3 times more than other people. Forcing men and women to retire early, travelling an overactive bladder, which prevents it distracts people from being social

I wouldn’t make it to the bathroom anxiety in patients with overactive bladder moving with the risk of falls by 26% the risk of fractures by 34% and more. Overactive bladder is affecting one of society’s almost 6, but to contact the physician ratio is quite low. It is believed that most women were seen, but data in men incidence women of intercepts shows. Urology specialists of this disease, embarrasses men, makes women depressed,’ he says. Incidence increases with age, per day of 8%, frequent urination in the last number, squeezing, urination, waking up at night to urinate the urologist who said it was a personality syndrome with increasing prevalence of overactive bladder among the reasons.. with the age of aging in bladder tissue, the deterioration of the pelvic floor muscles in men changes as a result of an enlarged prostate, obesity, diabetes could be,’ he said.

Wenn Sie Kochen, rote Rüben und trinken Sie es in den Urin setzt ihn,

Bei Menschen, Harninkontinenz, beschämt Männer, Frauen depressiv. Das Risiko von Depressionen bei Patienten mit einer überaktiven Blase in den menschlichen Körper ist 3-mal höher. In kurzen überaktiven Blase (AAM), Abfindungen, Vorruhestand und ist eine der Ursachen von Depressionen. Gewöhnlich wird dieser Zustand ist sehr verbreitet, die den Erfolg der Schule an einem Jungen Alter, Auch über dem Alter von 40 ist das töten Ihr Sexualleben. In der Tat, das Risiko von Depressionen bei Patienten mit überaktiven Blase ist 3 mal mehr als andere Menschen. Zwingen Männer und Frauen, die vorzeitig in den Ruhestand, Reisen, eine überaktive Blase, die verhindert, dass es lenkt die Menschen vom sozialen. Ich würde es nicht auf die Bad-Angst bei Patienten mit einer überaktiven Blase zu bewegen mit der Gefahr von stürzen, die von 26%, das Risiko von Frakturen um 34% und mehr. Überaktiven Blase betroffen ist, die Gesellschaft ist schon fast 6, aber auf den Arzt Kontaktieren-Verhältnis, sehr gering ist. Es wird angenommen, dass die meisten Frauen, die gesehen wurden, aber Daten in Männer Inzidenz Frauen der Abschnitte zeigt.

Urologie Spezialisten dieser Krankheit, beschämt Männer, macht Frauen depressiv”, sagt er. Die Inzidenz steigt mit dem Alter, pro Tag 8%), häufiges Wasserlassen in der letzten Reihe, quetschen, urinieren, aufwachen in der Nacht zu urinieren Urologen, der sagte es war eine Persönlichkeit-Syndrom mit zunehmenden Prävalenz der überaktiven Blase unter den Gründen.. mit dem Alter des Alterns in der Blase Gewebe, die Verschlechterung der Beckenbodenmuskulatur bei Männern-Veränderungen als Folge einer vergrößerten Prostata, Adipositas, diabetes sein könnte”, sagte er.

Свеклы отварите, можно ли пить мочи, если любит,

Недержание мочи у людей, мужчин смущает, угнетает женщин. В организме человека гиперактивного мочевого пузыря у пациентов риск развития депрессии в 3 раза больше. Кратко гиперактивного мочевого пузыря (AAM), увольнения, досрочного выхода на пенсию вкладчики и депрессии. Как правило, очень часто этот дискомфорт, в молодом возрасте влияет на успех школы, а также в возрасте старше 40 лет сексуальной жизни, убивает. Так что даже гиперактивного мочевого пузыря у тех, кто риск развития депрессии по сравнению с другими людьми в 3 раза больше. Гиперактивного мочевого пузыря женщины и мужчины уходят на пенсию раньше, не заставляя поездкой., люди, будучи социальной достать. В туалет я не движется с тревогой гиперактивного мочевого пузыря у пациентов с повышенным риском падения на 26%, риск переломов на 34% больше. Гиперактивного мочевого пузыря общества почти 6 влияет на кого-то, но обратиться к врачу довольно низкий. Большинство женщин очень видно, но считается, что данные, у мужчин, а также в непосредственной близости скорость перехватывает женщин показывают.

إذا كنت سلق البنجر الأحمر ويشرب منه في البول يضع له ،

في البشر, سلس البول, يحرج الرجال والنساء الاكتئاب. خطر الاكتئاب في المرضى الذين يعانون من فرط نشاط المثانة في جسم الإنسان 3 مرات أعلى من ذلك. باختصار فرط نشاط المثانة (AAM) والتعويضات التقاعد المبكر هو أحد أسباب الاكتئاب. عادة ما يكون هذا الشرط الذي هو شائع جدا ، مما يؤثر على نجاح المدرسة في سن مبكرة ، أيضا فوق سن 40 يقتل حياتك الجنسية. في الواقع ، فإن خطر الاكتئاب في تلك مع فرط نشاط المثانة هي 3 مرات أكثر من الأشخاص الآخرين. مما اضطر الرجال والنساء على التقاعد المبكر ، السفر فرط نشاط المثانة ، والذي يمنع ذلك يصرف الناس عن كونها الاجتماعية. لا تجعل الحمام القلق في المرضى الذين يعانون من فرط نشاط المثانة تتحرك مع خطر السقوط بنسبة 26% مخاطر الكسور بنسبة 34%. فرط نشاط المثانة التي تؤثر على واحد من المجتمع ما يقرب من 6 ، ولكن الاتصال الطبيب نسبة منخفضة جدا. ويعتقد أن معظم النساء كان ينظر ، ولكن البيانات في الرجال نسبة النساء من تعترض يظهر.

جراحة المسالك البولية المتخصصين في هذا المرض يحرج الرجال يجعل المرأة بالاكتئاب ، كما يقول. زيادة حالات الإصابة مع التقدم في السن ، يوميا من 8%, كثرة التبول في آخر عدد, الضغط, التبول, الاستيقاظ ليلا للتبول المسالك البولية من قال أنه كان شخصية متلازمة مع تزايد انتشار فرط نشاط المثانة من بين الأسباب.. مع سن الشيخوخة في أنسجة المثانة ، فإن تدهور عضلات قاع الحوض في الرجال التغييرات نتيجة تضخم البروستات, السمنة, مرض السكري يمكن أن يكون ، ‘ قال.

如果你煮红甜菜和喝尿液中的放他,

在人类、尿失禁、尴尬的男人、妇女沮丧。 抑郁症的风险在患有膀胱在人体内是3倍。 在短短的膀胱(AAM)的补偿金、提前退休,而是一个会导致抑郁症。 通常这种情况,这是非常普遍,影响成功的学校在年轻时,也以上的年龄在40岁是杀害你的性生活。 事实上,抑郁症的风险,在那些有膀胱的3倍多其他人。 迫使男人和妇女提前退休,行一个膀胱,这阻止它分散人们被社会。 我不会让它到浴室焦虑,患有膀胱动的风险下降了26%骨折的危险的34%和更多。 膀胱是影响到一个社会几乎6,但要接触的医生比例是很低的。 据认为,大多数妇女,但是数据,在男性中发生妇女的拦截所示。

泌尿科专家的这种疾病,尴尬男子,使妇女沮丧,他说。 发病率随着年龄的增加而增加,每天8%,尿频在最后一个号码、挤压、尿,醒来晚上小便的泌尿科医师说,谁是一个性综合症日益普遍的膀胱的原因之一..随着年龄老化在膀胱组织,恶化的骨盆地板的肌肉男性的变化作为导致前列腺肥大、肥胖症、糖尿病可能是,’他说。

Si vous faites bouillir de betterave rouge et le boire dans l’urine se met à lui,

Chez l’homme, l’incontinence urinaire, embarrasse les hommes, les femmes déprimées. Le risque de dépression chez les patients ayant une vessie hyperactive dans le corps humain est 3 fois plus élevé. En bref de la vessie hyperactive (AAM), les indemnités de départ à la retraite anticipée et est l’une des causes de la dépression. Généralement cette condition qui est très fréquent, affectant le succès de l’école à un jeune âge, Également au-dessus de l’âge de 40 ans est en train de tuer votre vie sexuelle. En fait, le risque de dépression chez les personnes ayant une vessie hyperactive est 3 fois plus que les autres. Obligeant les hommes et les femmes à prendre leur retraite plus tôt, en voyageant à une hyperactivité de la vessie, ce qui l’empêche distrait les gens d’être social. Je ne voudrais pas le faire à la salle de bain de l’anxiété chez les patients ayant une vessie hyperactive se déplaçant avec le risque de chute de 26% le risque de fractures de 34% et plus. La vessie hyperactive est touchant de la société de près de 6, mais à contacter le ratio de médecins est assez faible. Il est estimé que la plupart des femmes ont été observés, mais les données des hommes incidence femmes de intercepte montre.

Si usted hervir la remolacha roja y beber en la orina lo pone,

En los seres humanos, la incontinencia urinaria, que le avergüenza a los hombres, las mujeres deprimidas. El riesgo de depresión en los pacientes con vejiga hiperactiva en el cuerpo humano es 3 veces mayor. En resumen la vejiga hiperactiva (AAM), indemnización por despido, jubilación anticipada y es una de las causas de la depresión. Generalmente esta condición, que es muy común, que afecta el éxito de la escuela a una edad temprana, También por encima de los 40 años de edad, es matar a su vida sexual. De hecho, el riesgo de depresión en las personas con vejiga hiperactiva es 3 veces más que otras personas. Obligando a los hombres y a las mujeres a retirarse temprano, viajar de una vejiga hiperactiva, lo que impide que distrae a la gente de ser social. Yo no haría para el cuarto de baño de la ansiedad en pacientes con vejiga hiperactiva en movimiento con el riesgo de caídas en un 26% el riesgo de fracturas en un 34% y más. La vejiga hiperactiva es que afecte a uno de la sociedad de casi el 6, pero para contactar con el médico proporción es muy baja. Se cree que la mayoría de las mujeres se ve, pero los datos en los hombres la incidencia de las mujeres de los interceptos de la muestra.

Se você ferver a beterraba e a beber na urina coloca-lo,

Em seres humanos, incontinência urinária, envergonha os homens, mulheres deprimidas. O risco de depressão em pacientes com bexiga hiperativa no corpo humano é 3 vezes maior. Em suma bexiga hiperativa (AAM), fgts, aposentadoria precoce e é uma das causas da depressão. Normalmente, esta condição é muito comum, afetando o sucesso da escola em uma idade jovem, Também acima dos 40 anos de idade está a matar a sua vida sexual. Na verdade, o risco de depressão em pacientes com bexiga hiperativa é 3 vezes mais do que as outras pessoas. Forçando os homens e mulheres a se aposentar cedo, viajar bexiga hiperactiva, o que impede que impede as pessoas de serem sociais. Eu não torná-lo para a casa de banho ansiedade em pacientes com bexiga hiperativa movendo-se com o risco de quedas em 26% o risco de fraturas por 34% e mais. Bexiga hiperativa é representar uma sociedade quase 6, mas para contactar o médico proporção é muito baixa. Acredita-se que a maioria das mulheres eram vistas, mas os dados nos homens, a incidência de mulheres do intercepta mostra.

 

यदि आप लाल बीट उबाल लें और इसे पीने के मूत्र में उसे डालता है,

मनुष्यों में, मूत्र असंयम, embarrasses पुरुषों, महिलाओं उदास है । के जोखिम को अवसाद के साथ रोगियों में अति मूत्राशय में मानव शरीर में 3 गुना अधिक है. संक्षेप में अति मूत्राशय (आम), विच्छेद, जल्दी सेवानिवृत्ति और में से एक है अवसाद का कारण बनता है. आमतौर पर, इस हालत जो बहुत आम है, को प्रभावित करने की सफलता पर स्कूल के एक युवा उम्र में, यह भी ऊपर की उम्र 40 की मौत हो गई है. वास्तव में, अवसाद के जोखिम के साथ उन लोगों में अति मूत्राशय है 3 बार की तुलना में अधिक अन्य लोगों को. मजबूर पुरुषों और महिलाओं को जल्दी रिटायर करने के लिए यात्रा, एक अति मूत्राशय है, जो रोकता है यह distracts लोगों से सामाजिक किया जा रहा है । मैं नहीं करना होगा यह करने के लिए बाथरूम चिंता के साथ रोगियों में अति मूत्राशय के साथ चलती है, गिर के जोखिम 26% से भंग होने का खतरा 34% और अधिक है. अति मूत्राशय को प्रभावित कर रहा है एक समाज के लगभग 6, लेकिन संपर्क करने के लिए चिकित्सक के अनुपात काफी कम है । यह माना जाता है कि ज्यादातर महिलाओं को देखा गया है, लेकिन डेटा पुरुषों में घटना की महिलाओं के अवरोध से पता चलता है.

मूत्रविज्ञान विशेषज्ञ इस रोग के embarrasses पुरुषों, महिलाओं उदास है,’ वह कहते हैं. घटना बढ़ जाती है उम्र के साथ, प्रति दिन 8% की, बार-बार पेशाब में पिछले संख्या, निचोड़, पेशाब, रात में जागने पेशाब करने के लिए मूत्र रोग विशेषज्ञ, जो ने कहा कि यह एक व्यक्तित्व सिंड्रोम के साथ बढ़ती व्यापकता के अति मूत्राशय कारणों के बीच.. उम्र के साथ उम्र बढ़ने के रूप में मूत्राशय ऊतक, गिरावट के श्रोणि मंजिल की मांसपेशियों में पुरुषों के परिवर्तन का एक परिणाम के रूप में एक बढ़ी हुई प्रॉस्टेट ग्रंथि, मोटापा, मधुमेह हो सकता है,’ उन्होंने कहा.

******

ferhan bala

Hayata faydali olmak, Hayatta Mutlu olmaktir.

Bir cevap yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Paylaş
Paylaş